INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Anunci d'admesos i exclosos en el procés de selecció per cobrir 4 places vacants de funcionari de carrera categoria de policia local.
 

18/11/2010

Secretaria

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de l'Ajuntament d'Artà,

CERTIFIC: Que per decret de Batlia de 18 de novembre de 2010, s’aprovà, el següent acord, amb les formalitats legals i reglamentàries vigents:

” ANUNCI D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I FIXACIÓ DE DATA DE LA PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA.

Havent finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per a prendre part en el procés selectiu convocat per aquest ajuntament per a la provisió per funcionari de carrera de quatre places de policia local, publicades al BOIB numero 91 de 17/06/2010 i examinades les sol•licituds presentades

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu. Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, per esmenar defectes o presentar al•legacions.

ADMESOS:
Número de registre


4604 ALEMANY COSTA PABLO
4542 BORDOY FONT JUAN ESTEBAN
4272 CARO CABRERA PABLO
4558 DE LA ROSA PIÑA DIMAS
4540 DÍAZ CAPÓ RUBÉN
4409 DÍAZ SEGURA CARLOS
4556 FONT PEREDA GABRIEL
4536 GARCIA LOSA ROBERTO
4671 GARCIA SASTRE JUAN JOSÉ
4568 GARVI MONTORO ARTURO
4543 GOMILA URBANUS SEBASTIÀ
4570 GONZALEZ BARCELÓ CARLOS
4535 GONZÁLEZ MAS PEDRO JOSÉ
4574 GUERRERO MARTÍNEZ ANDRÉS
4434 HINOJOSA ABATO DANIEL
4546 HINOJOSA GOMILA FRANCISCO
4545 JORQUERA BARCELÓ DIEGO
4603 LEIVA PÉREZ SERGIO
4512 LÓPEZ PONS JUAN ANTONIO
4412 LORITE ARTIGAS JUAN CARLOS
4583 MARTÍNEZ RALAT NÚRIA
4549 MARTÍNEZ ROCA JUAN ANTONIO
4548 MESQUIDA LLODRÀ SEBASTIAN
4519 MESTRE SUREDA JAIME
4537 MONTSERRAT BENNÁSSAR BERNAT
4559 MORAL MARTÍNEZ VÍCTOR
4588 MUÑOZ INAREJOS SERGIO
4511 ORTEGA LOZANO ILDEFONSO
4507 PERALTA MARTÍN RAMÓN
4565 PÉREZ ROBLES JOSÉ MANUEL
4426 PROHENS COLOM JOANA MARIA
4436 PUERTO VIDAL ANDREU
4539 RIERA LLINÁS ANTONIO
4547 ROCA MARTÍNEZ LORENZO
4544 ROIG BALLESTER MIQUEL
4531 SÁNCHEZ BERNAL ERICA
4438 SANZ GARCÍA VICENTE
4490 SUREDA RAMÍREZ MIGUEL
4518 TUGORES RAMIS SEBASTIÁN
4422 VENEGAS ENSEÑAT GABRIEL
4478 VICH CABRER VÍCTOR
4576 VIVES SANSÓ FRANCISCO


EXCLOSOS: cap

En el cas que no es presentin al•legacions contra el llistat provisional, la llista s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions .

SEGON. Els aspirants que no han acreditat documentalment el nivell de català exigit (nivell C) i que hauran de realitzar la prova d’aquest nivell són:4542 BORDOY FONT JUAN ESTEBAN
4272 CARO CABRERA PABLO
4558 DE LA ROSA PIÑA DIMAS
4540 DÍAZ CAPÓ RUBÉN
4536 GARCIA LOSA ROBERTO
4671 GARCIA SASTRE JUAN JOSÉ
4568 GARVI MONTORO ARTURO
4543 GOMILA URBANUS SEBASTIÀ
4570 GONZALEZ BARCELÓ CARLOS
4574 GUERRERO MARTÍNEZ ANDRÉS
4434 HINOJOSA ABATO DANIEL
4512 LÓPEZ PONS JUAN ANTONIO
4412 LORITE ARTIGAS JUAN CARLOS
4548 MESQUIDA LLODRÀ SEBASTIAN
4588 MUÑOZ INAREJOS SERGIO
4511 ORTEGA LOZANO ILDEFONSO
4507 PERALTA MARTÍN RAMÓN
4565 PÉREZ ROBLES JOSÉ MANUEL
4436 PUERTO VIDAL ANDREU
4539 RIERA LLINÁS ANTONIO
4547 ROCA MARTÍNEZ LORENZO
4438 SANZ GARCÍA VICENTE
4490 SUREDA RAMÍREZ MIGUEL
4518 TUGORES RAMIS SEBASTIÁN
4576 VIVES SANSÓ FRANCISCO


TERCER. Designar la composició dels membres del Tribunal que ha de valorar les proves, en la forma següent:

PRESIDENT:
Titular : Sra. Paola Torres Van Gent
Suplent: Sr. Constantino Lorenzo Morey

VOCALS:
Titular: Sr. Joaquín Rodríguez Garberí
Suplent:. Sr. Jaime Riera Timoner

Titular: Sr. Jeroni Mestre Ginard
Suplent:. Sr. Pedro Llaneras Sureda

Vocal de la Direcció General d’Interior :
Titular: Sr. Gregorio Llabrés Abellón
Suplent:. Sr. Arnau Joaquím Llabrés Mesquida

Vocal de l’Escola Balear d’Administració Pública:
Titular: Sr. José Antonio Manzanares García
Suplent: Sr. José Maria Aguiló Roig

QUART: Assenyalar dia i hora de constitució del Tribunal:
Dia: 03 de desembre de 2010 a les 10.00 h a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Artà.

CINQUÈ. Assenyalar dia, lloc i hora de celebració de la prova de coneixements de llengua catalana per als aspirants que no hagin acreditat el nivell exigit.
Dia: 14 de desembre de 2010
Hora: 9 h
Lloc: Institut d’Educació Secundària Llorenç Garcías i Font —Carrer de Pere Amorós s/n (Artà)—“I, perquè consti, expedesc aquest certificat, amb el vistiplau del batle.

Artà, 18 de novembre de 2010

Vist i plau
El batle