INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Selecció per cobrir 4 places de funcionari de carrera categoria de policial loca. Designació dels membres del Ttribunal Qualificador
 

18/11/2010

Secretaria

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de l'Ajuntament d'Artà,

CERTIFIC: Que per decret de Batlia de 17 de novembre de 2010, s’aprovà, el següent acord, amb les formalitats legals i reglamentàries vigents:

” Designació dels membres del Tribunal Qualificador en el procés de selecció per cobrir 4 places vacants de funcionari de carrera de la categoria de policia local, mitjançant el sistema de concurs i publicades al BOIB numero 91 de 17/06/2010.

Interessats: Membres del Tribunal Qualificador.

Vistes les propostes de designació dels membres per part de les institucions requerides que han de formar part del Tribunal Qualificador que ha de dur a terme el procés selectiu de conformitat amb les bases aprovades per acord de Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de maig , i en us de les meves atribucions,

RESOLC

PRIMER: Designar com a membres del Tribunal que ha de realitzar el procés selectiu per cobrir 4 places de policia local pel sistema de concurs, el personal següent:

PRESIDENT:
Titular : Sra. Paola Torres Van Gent
Suplent: Sr. Constantino Lorenzo Morey

VOCALS:
Titular: Sr. Joaquín Rodríguez Garberí
Suplent:. Sr. Jaime Riera Timoner

Titular: Sr. Jeroni Mestre Ginard
Suplent:. Sr. Pedro Llaneras Sureda

Vocal de la Direcció General d’Interior :
Titular: Sr. Gregorio Llabrés Abellón
Suplent:. Sr. Arnau Joaquím Llabrés Mesquida

Vocal de l’Escola Balear d’Administració Pública:
Titular: Sr. José Antonio Manzanares García
Suplent: Sr. José Maria Aguiló Roig

SEGON: Exposar la designació dels membres del Tribunal Qualificador en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.

TERCER: Notificar la present resolució a tots els membres designats pel seu coneixement. “I, perquè consti, expedesc aquest certificat, amb el vistiplau del batle.

Artà, 18 de novembre de 2010

Vist i plau
El batleRafael Gili Sastre