INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari
 

03/11/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 5 de novembre de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del Compte General de 2009.

2. Aprovació, si s’escau, de les modificacions de les ordenances municipals per a l’exercici 2011.

3. Donar compte al Ple de l’informe d’avaluació del compliment anual del Pla de Sanejament a l’empar del Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la creació de noves unitats de la Policia Local.

5. Renúncia de la regidora Magdalena Llull Ferrer.

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta presentada pel grup d’Els Verds-Esquerra d’Artà, referent a tenir en consideració l’estudi per implantar la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general al municipi d’Artà.

La batlesa acctal,


Artà, 2 de novembre de 2010