INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 4 places de POLICIA LOCAL-15/09/2010- Avui comença el termini de presentació d'instàncies
 

15/09/2010


Anunci, Aprovació de bases i convocatòria per proveir 4 places de funcionari de carrera d’administració especial , subescala de serveis especials de policia local de l’Ajuntament d’ArtàAteses les vacants existents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2010 (BOIB núm. 24 d’11 de febrer de 2010) i a l’annex de la plantilla de la categoria de Policia , com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Artà, la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2010 ha acordat :1.- Procedir a la convocatòria pública per tal de cobrir les següents places:

Nombre de places: 4

Denominació: Policia

Àmbit laboral: funcionari de carrera

Sistema d’accés: torn lliure

Procediment de selecció: concurs

Titulació mínima requerida: Estar en possessió o en condicions d’obtenir-lo en la data d’acabament del termini de presentació de sol•licituds, del títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent. Es dispensaran d’aquest requisit les persones que compleixin els requisits de la disposició transitòria vuitena de la Llei 6/2005 de 3 de juny. Als efectes de poder concórrer a aquesta oferta pública, es considerarà requisit suficient el haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.2.- Aprovar les bases, com a Annex I, que han de regir la convocatoria objecte de la present.

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord.

El recurs de reposició potestatiu davant aquesta Batlia que ha dictat la present resolució en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.El Batle President, Rafel Gili SastreArtà, 7 de juny de 2010

ANNEX IBASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS PER AL SISTEMA D'ACCÉS DE TORN LLIURE PER PROVEIR 4 PLACES DE FUNCIONARI DE CARRERA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D’ARTÀ.

PRIMERA. OBJECTE, CARACTERÍSTIQUES I NORMATIVA APLICABLE1. L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir mitjançant el procediment de concurs 4 vacants de funcionari de carrera, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, de policia local.2. La plaça està inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública del 2010, dotada pressupostàriament amb el sou corresponent al personal funcionari de carrera del grup C1, nivell de destí 16, jornada completa, complement específic, triennis i la resta de retribucions complementaries corresponents segons la legislació vigent.3. S'aplicaran a aquestes proves selectives la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el Decret 72/1989, de 6 de juliol, de bases i exercicis per a l'ingrés en les diverses categories de la policia local de les Illes Balears (en la part vigent); el Decret 146/2001, de 21de desembre, pel qual s'estableixen la formació, l'ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en la part vigent); i el Decret 69/2004, de 9 de juliol, pel qual es modifica la normativa reguladora de les policies locals de les Illes Balears en matèria d'organització, uniformitat, formació, ingrés, promoció i mobilitat; el Decret 67/2007, de 7 de juny, per el que s'aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears; i demés disposicions legals vigents en matèria de policia local de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així com el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Artà.SEGONA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓEl procediment de selecció serà el de concurs, pel sistema de torn lliure, d'acord amb als articles 30.1.a) i 32.1 a) de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny.

TERCERA. REQUISITS i CONDICIONS GENERALS DELS ASPIRANTSEls aspirants hauran de complir els requisits següents:a) Ser espanyol.

b) Tenir divuit anys complerts i no haver complert els trenta-tres anys, que es compensaran en cas d’excés i a aquests únics efectes els serveis prestats com a policia local o com a auxiliar de policia local, o en qualsevol dels cossos i forces de seguretat públiques.

c) Estar en possessió del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica per a policia local, expedit per l’Escola Balear d'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb validesa de tres anys o d'actualització en cas de caducitat del termini anterior.

d) Estar en possessió o en condicions d’obtenir-lo en la data d’acabament del termini de presentació de sol•licituds, del títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent. Es dispensaran d’aquest requisit les persones que compleixin els requisits de la disposició transitòria vuitena de la Llei 6/2005 de 3 de juny. Als efectes de poder concórrer a aquesta oferta pública, es considerarà requisit suficient el haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

e) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic, descrits en l’annex II (quadre d'exclusions mèdiques) del Decret 70/1989, de 6 de juliol, d'establiment de les normes marc a què han d'ajustar-se els reglaments de les policies locals de les Illes Balears.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per plaça o càrrecs públics per resolució judicial.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell de certificat C (coneixements mitjans orals i escrits de català). Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació i Cultura, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), o una altra institució reconeguda a aquest efecte per la legislació vigent. En cas que no es puguin acreditar aquest coneixements, s'ha de superar una prova específica eliminatòria equivalent, el resultat de la qual es qualificarà com a de "Apte" o "No Apte". El tribunal qualificador contarà amb l'assessorament del servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament., per a la realització d'aquesta prova específica.

i) Compromís, mitjançant declaració jurada, de portar armes i, si escau, utilitzar-les.

j) Estar en possessió el permís de conductor A, B i BTP.Tots els aspirants han d'estar en possessió dels requisits el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.Els documents acreditatius dels requisits dels epígrafs a), b), c), f), i h), per original o fotocopia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol•licituds al procés selectiu, sense que es pugui presentar en cap altre moment, la resta d'acord amb la base novena, punt 4, per als inclosos en la llista d'aprovats o en la borsa de treball.

QUARTA. SOLICITUDS I DOCUMENTACIÓ

1. Les sol•licituds es dirigiran al batle President de la Corporació i s’ajustaran al model que figura en l’annex II d’aquestes bases, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'extracte d'aquestes bases i de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), prèvia publicació íntegra de les presents bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).2. La presentació de sol•licituds i la documentació acreditativa esmentada en la base anterior, podrà fer-se en el Registre General de la Corporació o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.3. A la sol•licitud s’hauran d’acompanyar, a més, els següents documents:

- Fotocòpia del document nacional d’identitat.

- A l’efecte de restar exempt de la prova específica de coneixements de la llengua catalana, les persones interessades presentaran fotocòpia acarada del certificat acreditatiu de posseir, com a mínim, del nivell de coneixement exigit en aquesta convocatòria.

- Relació dels mèrits de què disposin i que vulguin que se'ls tinguin en compte en la fase de concurs, seguint el mateix ordre d’exposició que consta en base vuitena de valoració de mèrits. Aquests mèrits s’hauran d’acreditar documentalment mitjançant certificats, diplomes, títols, etc… per mitja d'originals o fotocòpies acarades. Els mèrits al•legats i no justificats en la forma indicada, no seran valorats, a més, perquè es tinguin en compte determinats mèrits s'han d'assenyalar expressament i no basten mencions genèriques.4. Els anuncis successius es publicaran en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS1. Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, en el termini màxim d’un mes, l’alcalde dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, la qual es farà pública mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web; a la mateixa resolució s'hi inclourà la relació d'aspirants que hagin acreditat el requisit del coneixement de la llengua catalana conforme s'estableix a la base tercera h) i quarta. La llista de persones excloses es publicarà, a més, en el BOIB, fent constar la causa de la no admissió, i fitxant un termini de deu dies hàbils per esmenar els defectes o presentar al•legacions.2. En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, la llista s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions. Les reclamacions que es presentin seran acceptades o rebutjades mitjançant resolució de l’Batlia en el termini màxim d’un mes, la qual es publicarà en la mateixa forma que la llista de persones admeses. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al•legacions o reclamacions s'entendran desestimades.SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR1. En la mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses s’efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador, indicant el lloc, dia i hora de realització de la prova de coneixements de la llengua catalana per a les persones aspirants que no hagin acreditat documentalment la titulació requerida, i fixarà el dia i l'hora de la constitució del tribunal qualificador per l'inici de la valoració del concurs.2. El tribunal qualificador quedarà constituït en la forma que determina l’article 6 del Decret 146/2001, de 21 de desembre, abans esmentat. Estarà compost de la forma següent:Un President (i 1 President suplent), 4 vocals (i 4 vocals suplents) designats tots ells pel Sr. Batle a proposta de la Conselleria d’innovació interior i justicia.

Vocals:

Secretari: serà designat per votació de tots els membres d'entre els vocals.La designació del tribunal inclourà la dels corresponents suplents, el seu nomenament es farà públic en el tauler d’anuncis al mateix temps que la llista definitiva d'admesos. Podran nomenar-se assessors del tribunal, els quals actuaran amb veu però sense vot. El Tribunal tindrà la consideració d'òrgan dependent de l'autoritat del Batle.3. Tots els membres del Tribunal, excepte el president, hauran de tenir una titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l’exigida a les persones aspirants per a la promoció.4. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el president i el secretari o qui legalment els substitueixi.5. Tots els membres del Tribunal tendran veu i vot, i les seves decisions hauran d’adoptar-se per majoria simple, en cas d'empat, decidirà el president. Resoldran les incidències i reclamacions que es puguin produir. El Tribunal queda facultat per interpretar aquestes bases, resoldre dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot allò no previst a les Bases.6. L'actuació del tribunal s'ajustarà a l'establert en aquestes bases i en la legislació supletòria que sigui d'aplicació. Les resolucions dels tribunals vinculen l'Administració sense perjudici que aquesta, si és el cas, pugui revisar-les d'acord amb les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.7. Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, comunicant-ho, en el seu cas, a l’autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú o si s’haguessin realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.8. Als efectes previstos al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a indemnitzacions per raó de servei, el tribunal queda classificat amb la categoria de segona.SETENA. PROVA ESPECÍFICA DE LENGUA CATALANA1. Amb caràcter previ per a les persones aspirants que no hagin acreditat la possessió del nivell de català exigit a la base tercera, punt j) es realitzarà una prova obligatòria que avaluarà els coneixements de català. Per a la realització d'aquest exercici, els tribunal qualificador contarà amb l'assessorament del servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament. La prova es qualificarà d’apte/a o no apte/a. La data i hora d'anunci de la prova s'exposarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.2. Una vegada realitzada la prova de llengua catalana, el tribunal qualificador emetrà resolució en la qual declararà aptes o no aptes les persones aspirants que l’hagin realitzat, i es publicarà en el tauler d’anuncis de la corporació. La qualificació de no apte o la no compareixença de la persona aspirant a la prova, donarà lloc a la seva exclusió del procés selectiu.VUITENA. FASE DE CONCURS, VALORACIÓ DE MÈRITSLa puntuació màxima que poden assolir els mèrits al•legat és de 54 punts, d'acord amb el que s'estableix en els apartats següents, per a cada tipus de mèrit.El tribunal avaluarà els mèrits al•legats i justificats per les persones aspirants, d’acord amb el barem següent:1. Valoració del curs bàsic de capacitació.Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP. La valoració per la possessió del Curs bàsic de capacitació serà el resultat de multiplicar-ne la nota per un determinat coeficient, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris que s’indiquen a continuació:a) Per ser funcionari interí en la data de finalització del termini per presentar la sol•licitud de participació, o bé haver prestat serveis com a policia turístic o auxiliar de policia turístic durant un període mínim de 5 mesos de manera continuada dins una temporada completa a l’Ajuntament d’Artà, el coeficient multiplicador serà 1. Aquest apartat s’ha d’acreditar mitjançant un certificat d’aquest Ajuntament.

b) Per als aspirants que no han renunciat a cap nomenament anterior com a policia local o turístic en un altre municipi, i així ho acreditin mitjançant un certificat de la Direcció General d’Interior, el coeficient multiplicador serà 0,75.

c) Per als aspirants que hagin renunciat a un nomenament anterior com a policia local o turístic en un altre municipi, el coeficient multiplicador serà 0,50. Aquest apartat s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’ajuntament del municipi que correspongui.2. Valoració dels serveis prestats.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 12 punts, d’acord amb els criteris següents:a) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts com a policia local o turístic a les Illes Balears: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts.

b) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en altres categories de cossos o forces de la seguretat pública de l’Estat espanyol: 0,035 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts.La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar la sol•licitud de participació, i s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat expedit pels ajuntaments.3. Antiguitat.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4 punts, d’acord amb els criteris següents:Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en qualsevol altra categoria de funcionari de carrera: 0,2 punts per any.La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar la sol•licitud de participació, i s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat expedit pels ajuntaments.4. Estudis acadèmics oficials.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 6 punts, d’acord amb els criteris següents:a) Per la titulació de batxillerat o equivalent: 2,5 punts.

b) Per cada titulació de tècnic superior de formació professional: 0,5 punts.

c) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 3,5 punts.

d) Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent: 5 punts.

e) Per cada títol de doctor: 1 punt.Només es valorarà la possessió dels títols de nivell superior, a l’exigit per a l’accés a la categoria a la qual s’accedeix.

La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es valori el de nivell inferior, llevat del cas que les titulacions corresponguin a branques acadèmiques distintes. No obstant això, les puntuacions dels apartats a) i b) s’han d’acumular, com també les puntuacions dels apartats d) i e).En cap cas no es valorarà una diplomatura si aquesta forma part del primer cicle d’una llicenciatura que s’hagi exigit per a l’accés a la categoria a la qual s’accedeixi.5. Valoració dels coneixements de llengües.5.1. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.Es valoraran els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes, i també els certificats reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, fins a una puntuació màxima de 2 punts:a) Coneixements superiors (certificat D): 1,75 punts.

b) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,25 punts.Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que s’aporti. En tot cas, només es valoraran els certificats de nivell superior a l’exigit com a requisit d’ocupació de la plaça a què s’accedeix.5.2 Coneixements d’altres llengües.Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial d’altres comunitats autònomes o estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública, fins a un màxim de 4 punts, d’acord amb els criteris de puntuació que s’indiquen a continuació:a) Primer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell inicial de l’EBAP: 1 punt.

b) Segon curs d’escola oficial d’idiomes o nivell elemental de l’EBAP: 1,25 punts.

c) Tercer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell mitjà de l’EBAP: 1,50 punts.

d) Quart curs d’escola oficial d’idiomes: 1,75 punts.

e) Cinquè curs d’escola oficial d’idiomes: 2 punts.Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.

6. Valoració dels cursos de formació.Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP, per les universitats, escoles universitàries i entitats promotores de formació contínua, com també els impartits en altres centres de formació oficials de seguretat pública o qualsevol administració pública, sempre que estiguin degudament documentats i expedits per l’entitat.6.1 Formació relacionada amb l’àrea professional.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4,5 punts. Es valoraran, per a cada lloc de treball, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s’accedeix. En concret, només es valoraran els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències i salvament, d’acord amb els criteris que s’indiquen a continuació:a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora.

b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora.

c) Per cada certificat d’impartició de cursos d’accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s’accedeixi: 0,0075 punts per hora.6.2 Formació no relacionada amb l’àrea professional.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts, amb la puntuació que s’indica a continuació:a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora.

b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora.7. Valoració dels reconeixements honorífics.La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3,5 punts, d’acord amb els criteris següents:a) Per cada medalla al mèrit policial prevista per la normativa: 2 punts per cada medalla amb distintiu blau, 1 punt si el distintiu és blanc, i 0,5 punts si el distintiu és verd.

b) Per cada felicitació lliurada pel Ple o la Junta de Govern de l’Ajuntament: 0,35 punts.

c) Per cada felicitació lliurada per la batlia: 0,10 punts.S’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per l’Ajuntament corresponent.8. Mèrits objectius de lliure determinació per part de cada corporació relacionats amb l’exercici de les funcions policials.

La puntuació màxima d’aquest apartat es de 6 punts, i els criteris de valoració seran:

Entrevista relacionada amb l’exercici de les funcions policials que es realitzarà per part del col•legi oficial de psicòlegs de les Illes Balears.NOVENA. LLISTA DEFINITIVA D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS1. Un cop finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina web, la relació provisional de les persones aspirants que hagin resultat seleccionats per accedir a les places convocades d'acord amb ordre de puntuació total obtinguda, amb indicació de la puntuació final obtinguda i del DNI. Les persones aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol•licitar la revisió de la seva puntuació davant el Tribunal. A la revisió podran assistir acompanyats d’un assessor.2. El Tribunal té un termini de set dies per resoldre les reclamacions que es presentin i, tot seguit, ha de fer pública la llista definitiva d'aprovats, per ordre de puntuació, la qual no pot contenir un nombre d'aprovats superior al de les places vacants objecte d'oferta.3. En cas d’empat en l’ordre de prelació s’haurà d’atendre, en primer lloc, a la puntuació obtinguda en la valoració del mèrits "dels serveis prestats". Si l’empat persisteix, s’estarà a la major puntuació obtinguda en la valoració del mèrit "del curs bàsic de capacitació", i, en cas de persistir la igualtat, finalment es resoldrà per sorteig.4. El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta de nomenament. A aquest efecte, i dins del termini de 20 dies naturals des de l'endemà que es facin públiques les relacions definitives, els aspirants que hi figurin hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament corresponent els documents següents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol•licituds:a) Certificat mèdic, en model oficial, en la que consti que la persona aspirant no pateix malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

b) Còpia acarada del títol acadèmic exigit en les bases o certificat acadèmic que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del títol i haver abonat les taxes de sol•licitud de la seva expedició.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques.

d) Declaració jurada o promesa de no estar exercint cap lloc o activitat en el sector públic o privat delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, ni de rebre pensió de jubilació, retir o orfandat, indicant, així mateix, que no realitza cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat.

e) Declaració jurada o promesa de no trobar-se sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.

f) Fotocòpia acarada del DNI.

g) Dues fotografies de mida carnet.

h) També haurà de presentar, si escau, la documentació acreditativa de la resta de requisits específics exigits que no s'hagin presentat amb anterioritat.

5. Les persones que no presentin la documentació dins el termini establert, excepte en casos de força major, no podran ser nomenades i quedaran anul•lades totes les actuacions concernents a aquest aspirants, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat en la sol•licitud. Les persones aspirants propostes que ja tenguin la condició de funcionaris de carrera estaran exemptes de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja acreditats per obtenir l'anterior nomenament, i hauran de presentar únicament una certificació de l’administració pública de la qual depenen per acreditar la seva condició i aquelles circumstàncies que es troben en el seu full de servei.DESENA. NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ1. Transcorregut el termini de presentació de documentació, una vegada que els aspirants aprovats hagin presentat la documentació requerida de conformitat, batlia efectuarà el nomenament de les persones propostes pel Tribunal Qualificador, fins el límit de les places anunciades i que estiguin dotades pressupostàriament, les quals hauran d'efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió en el termini de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació. Els qui injustificadament no prenguin possessió de la seva plaça o lloc de treball, seran declarats cessats, amb la pèrdua de tots els drets derivats del concurs oposició i del posterior nomenament. El nomenament com a funcionari de carrera es publicarà al BOIB.2. En cas de dur a terme una activitat privada, ho hauran de declarar en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat.ONZENA. BORSA DE TREBALLAls efectes previst a l'article 34 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, pel que fa a la provisió temporal i urgent de llocs de treball, el Tribunal inclourà, a més, per ordre de puntuació en les actes, la llista dels aspirants que hagin participat al concurs i no hagin obtingut plaça en la convocatòria, als efectes d'integrar una borsa de treball.Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball per a cobrir interinament alguna plaça vacant de l'escala bàsica, de policia local, s'oferirà als aspirants per ordre de major puntuació obtinguda en el concurs. La borsa tendrà vigència fins a la propera convocatòria, com a màxim tendrà una vigència de dos anys.DOTZENA.La cobertura dels llocs de treball objecte de la present convocatòria determinarà, si n'és el cas, el cessament en el lloc de treball proveït de forma interina o en comissió de serveis. Si el nombre de places convocades corresponent al mateix tipus de lloc de treballs fos de dues o més i, com a resultat de la present convocatòria, no es procedeixi a la provisió de totes les convocades, haurà de cessar el personal amb menys antiguitat en el lloc de treball seguint l’ordre de menor a major antiguitat. Si hi ha empat es tendrà en compte la totalitat dels serveis prestats a l’Ajuntament d’Artà, seguint el mateix ordre anterior. Si persisteix l’empat, es tendran en compte la totalitat dels serveis prestats a l’administració pública.TRETZENA. IMPUGNACIÓ I RECURSOSLa convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les actuacions del tribunal, podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma establerta per la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX II

Model sol•licitud d'admissió.En/Na..........................................................................................., major d’edat, amb DNI número.........................................i domicili a efectes de notificacions i comunicacions a .......................................................................................... i telèfon .............................................

EXPÒS

1.- Que he tengut coneixement de la convocatòria per proveir 4 places de funcionari de carrera d’administració especial, subescala de serveis especials de policia local de l’Ajuntam