INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Convocatòria per a la creació de borses de treball de personal laboral temporal de professors de l'escola de música de l'Ajuntament d'Artà
 

03/08/2010

Secretaria

Francesc Font Molinas, secretari accidental de l'Ajuntament d'ArtàCERTIFIC:Que, la Junta de Govern Local, de 30 de juliol de 2010, amb les formalitats legals i reglamentàries vigents, va adoptar, entre altres, l’acord següent:<< 10. Convocatòria per a la creació de borses de treball de personal laboral temporal de professors de l’escola de música de l’Ajuntament d’ArtàVist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2008, va aprovar les bases i la convocatòria, que es varen publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i que l’objecte d’aquestes bases era la selecció de personal amb caràcter temporal per la constitució de diferents borses de treball de places de Professors de Música de les especialitats i nombre de places que es relacionaven a l’annex I de les referides bases, amb la finalitat de donar cobertura temporal a les necessitats que es produeixin a L’Escola Municipal de Música d’aquest ajuntament;Vist que en data 30 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va acordar prorrogar per al curs 2010/2011 la vigència de les diferents borses constituïdes de les especialitats i nombre de places que es relacionaven a l’annex I de les bases esmentades;Vist que havent-hi les especialitats de piano i clarinet que han quedat sense candidats, i segons la base novena apartat 4.b. de les referides bases disposa : “Sempre que les borses de qualsevol especialitat es quedin sense candidats, i no es puguin cobrir mitjançant els aspirants de l’apartat anterior, es procedirà, quan així ho consideri l’administració, a obrir un termini per via d’urgència per admetre noves sol•licituds amb un procés ràpid per tal de facilitar la cobertura de la necessitat”.Els reunits acorden per unanimitat:Primer. Obrir un termini per entrada de sol•licituds de les especialitats de piano i clarinet.Termini: del 03 al 10 d’agost de 2010

Lloc presentació: al registre municipal de la Corporació en hores d’oficina o en qualsevol de les formes previstes a la Llei 30/92, de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú (segons base 3.3).

Els requisits, condicions generals, mèrits, etc que han de complir els aspirants són els establerts a la bases aprovades per Junta de Govern en data 15 de juliol de 2008.No obstant, restaran exemptes de presentar la documentació que ha d’acompanyar a la sol•licitud, els aspirants que ja l’haguessin presentada, per haver pres part en el procés selectiu de creació de borses de treball de professors de l’Escola de Música, convocat segons bases aprovades per Junta de Govern de dia 15 de juliol i així ho facin constar a la sol•licitud de participació.Segon. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. >>I, perquè consti, expedesc aquest certificat, amb el vistiplau del batle.Artà, 2 d’agost de 2010Vist i plau,

El batle,

Rafel Gili Sastre