INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 bases borsa d'auxiliar de clínica BOIB 89 de 12 de juny de 2010
 

14/06/2010


Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliars de clínica per als centres d’estades diürnes i la residència de persones majors de l’Ajuntament d’Artà

Dia 31 de maig de 2010 la Junta de Govern Local, per unanimitat, ha acordat:

“Aprovació de les bases i la convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliars de clínica per als centres d’estades diürnes i la residència de persones majors de l’Ajuntament d’Artà.

Antecedents:

Proposta dels Serveis Socials.

ACORD:

1.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant concurs, per crear una borsa de treball d’auxiliars de clínica per als centres d’estades diürnes i a la residència de persones majors de l’Ajuntament d’Artà, a l’efecte de poder cobrir quan sigui necessari, amb caràcter interí o temporal, les vacants que es produeixin, o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent, es pugui contractar personal laboral no permanent.

2.- Publicar les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar alternativament, de conformitat amb el disposat als articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, un recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

“Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal per crear una borsa extraordinària de personal laboral interí d’auxiliar de clínica per als centres d’estades diürnes i la residència de persones majors de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant concurs.


Primera. LLOC DE TREBALL

L’objectiu d’aquestes bases és seleccionar personal mitjançant un concurs per crear una borsa extraordinària de treball d’auxiliars de clínica a l’efecte de poder cobrir quan sigui necessari, amb caràcter interí o temporal, les vacants que es produeixin, o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent, es pugui contractar personal laboral no permanent.

Característiques del lloc de treball: personal laboral.

Segona. NORMATIVA D’APLICACIÓ

La realització d’aquest procés selectiu és el regulat per aquestes bases específiques i pel Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercera. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Els aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol•licituds, les condicions següents:
— Ser espanyol o estranger amb permís de residència permanent o permís de treball i residència en vigor o en tràmit de renovació.
— Tenir complerts 16 anys a la data de la convocatòria i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa. Només en el cas d’edat màxima, es compensarà el límit dels serveis prestats amb anterioritat a l’Administració local, qualsevol que fos la naturalesa dels esmentats serveis.
— Estar en possessió de la titulació de tècnic en cures auxiliars d’infermeria o en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol•licituds.
— Estar en possessió del permís de conduir de classe B.
— Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al certificat B (coneixements elementals de català), de conformitat amb el Decret 114/2008, mitjançant la possessió del certificat o document lliurat per l’EBAP o per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé qualsevol dels certificats o documents que la Direcció General de Política Lingüística consideri equivalents segons la normativa vigent.
En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana. Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació, o estrangers amb permís de residència permanent o permís de treball i residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants, han d’acreditar un coneixement adequat del castellà mitjançant una prova específica.
— No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica que impedeixi el compliment de les funcions corresponents. Els aspirants que accedeixin a les places reservades per a discapacitats, si és el cas, hauran de tenir acreditat el grau de discapacitat igual o superior al 33% per l’òrgan competent de l’Administració, i amb anterioritat a l’inici de les proves selectives, hauran d’acreditar, mitjançant un certificat de l’equip oficial de valoració de discapacitats de l’IBAS, les condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents en la forma i en el termini assenyalats en aquestes bases.
— No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de les funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat d’origen, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.
— No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.
— Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap altra activitat en el sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Quarta. PRESENTACIÓ DE LA SOL•LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les sol•licituds, dirigides al Sr. batle, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Artà durant el termini de 8 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Els dissabtes les sol•licituds es presentaran a les oficines de la Policia Local, situades a la plaça del Pes s/n, de 9 a 13 h. En tot cas, però, el termini de presentació de sol•licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol•licituds s’escaigués en dia inhàbil, el termini s’ampliarà fins al dia hàbil següent. Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu n’hi haurà prou que els aspirants manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera de les específiques. Serà necessari acreditar, juntament amb la sol•licitud:
— El requisit dels coneixements de llengua catalana exigits. En el cas de no poder acreditar aquests coneixements, s’ha de sol•licitar realitzar la prova de llengua catalana corresponent.
— Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en aquest procediment selectiu.
— Fotocòpia compulsada d’aquells documents que siguin necessaris per a la fase de concurs de mèrits.
La documentació restant s’haurà d’acreditar en el moment i en els terminis que es sol•licitin.

Cinquena. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCES SELECTIU

Una vegada començat el procés selectiu, els successius anuncis relatius a la realització del procediment selectiu es faran públics als locals on s’hagin fet les proves anteriors i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

La selecció constarà de les fases següents:

Primera fase: prova de català, de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no hagin acreditat els coneixements de la llengua catalana exigits a la base tercera.

La qualificació serà d’apte o no apte. La durada de l’exercici serà determinada pel tècnic de normalització lingüística que hagi designat el president de la corporació per a la realització de la prova. Quedaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, els coneixements de català del nivell exigit o superior en aquesta convocatòria, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública (o per l’Institut Balear d’Administració Pública, fins a la data de creació de l’esmentada Escola) o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé qualsevol dels certificats o documents que la Direcció General de Política Lingüística consideri equivalents segons la normativa vigent. Les persones convocades a la prova esmentada que estiguin en possessió del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a la convocatòria, i no l’hagin acreditat en el termini previst, no hagin esmenat la deficiència i, per tant, estiguin també incloses a la llista definitiva de persones convocades, s’han de presentar el dia i a l’hora de la prova per tal d’acreditar el nivell corresponent mitjançant l’aportació d’algun dels títols o certificats vàlids, o bé han de fer la prova. Procediran de la mateixa manera les persones aspirants que obtinguin el nivell exigit una vegada exhaurit el termini de presentació de sol•licituds.

Segona fase: fase de concurs

En aquesta fase es puntuaran els mèrits degudament acreditats de les persones aspirants, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que consten a l’annex “Barem de mèrits”.

Avaluació de la fase de concurs i puntuació final

A la fase de concurs, la Comissió avaluarà els mèrits que han al•legat i justificat els aspirants. L’ordre de classificació definitiva dels aspirants serà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs. La puntuació de cada aspirant serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents de la Comissió. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres de la Comissió als aspirants, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre les tres restants. En cas que es produeixin empats, aquests s’han de resoldre atenent successivament els criteris següents:
a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera, o com a personal laboral a l’Ajuntament d’Artà.
b) Ser major de 45 anys.
c) Tenir majors càrregues familiars.
d) Ser una dona víctima de violència de gènere.
e) No haver estat objecte de remoció d’un lloc de feina de la mateixa escala o especialitat.

Si finalment persisteix l’empat, s’ha de fer un sorteig.

Sisena. ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció de cada procés selectiu són les Comissions Tècniques de Valoració, que quedaran constituïdes en la forma que determina l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, RD 462/2002, de 4 de maig i Decret 30/2009, de 22 de maig.

La comissió tècnica de valoració tindrà la composició següent:

President: Assumpció Matamalas Morey, treballadora social
Suplent: Mateu Llodrà Sansaloni, administratiu
Vocals: Titular: Bartomeu Tous Tous, cap d’àrea de Cultura
Suplent: Rafel Carrió Ginard, administratiu
Titular: Magdalena Colom Amengual, psicòloga
Suplent: Maria Àngela Sureda Amorós, bibliotecària
Secretari: Francesc Font Molinas, secretari accidental
Suplent: Maria Antònia Llull, administrativa

La Comissió no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres. Per a la realització i avaluació de les proves de llengua catalana queda designada la tècnica de normalització lingüística de l’Ajuntament d’Artà.

Setena. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el president de la corporació dictarà la resolució en el termini màxim de dos dies hàbils, amb la qual declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. A la mateixa resolució, s’hi inclourà la llista dels aspirants que hagin acreditat el requisit del coneixement de la llengua catalana, d’acord amb el que s’estableix a la base tercera, i la llista dels aspirants que no l’hagin acreditat, amb indicació del lloc, la data i l’hora d’inici de la prova prevista a l’esmentada base tercera, destinada a acreditar aquest requisit. A la mateixa resolució es fixarà la data i l’hora que la Comissió de Valoració procedirà a valorar els mèrits dels aspirants. Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, igual que la resolució que aprovi la llista definitiva, si és procedent dictar-la.
Entre la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i l’inici de les proves no hi podrà haver menys de dos dies hàbils.

Vuitena. LLISTA DE PUNTUACIONS I RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Realitzades les corresponents proves selectives i conclosa la valoració de mèrits, la Comissió de Valoració farà públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament una llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants per ordre de major a menor puntuació, per poder efectuar les reclamacions o observacions oportunes contra l’esmentada llista. Resoltes les reclamacions, en el seu cas, la Comissió elevarà la proposta definitiva a la Presidència de la corporació amb l’objectiu de constituir una borsa de treball i procedir, en el seu cas, als nomenaments/contractacions que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents de contractacions.

El termini màxim per a la resolució del concurs serà d’un mes des del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol•licituds.
La resolució per la qual es constitueix aquesta borsa s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

Novena. CONTRACTACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ

Una vegada efectuades les contractacions, els contractats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la contractació. Els qui no prenguin possessió de la plaça en el termini indicat sense causa justificada, no podran accedir a la condició de personal laboral interí d’aquest Ajuntament.Desena. FUNCIONAMENT DE LA BORSA I ADJUDICACIÓ

Quan s’hagi d’oferir un lloc de treball, es comunicarà a la persona inclosa en la borsa que correspongui d’acord amb l’ordre de prelació, que estigui en situació disponible, sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de treball per ocupar-lo, el lloc i el termini en el qual cal que es presenti (si quan es fa la crida la normativa de coneixements de català ha canviat respecte a quan es va constituir la borsa, es comprovarà si reuneix el nivell que s’exigeix en aquell moment. Si la persona que segons l’ordre de prelació li correspon acreditar-lo i no pot, romandrà en la situació de no disponible mentre no l’acrediti).

Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes característiques, es poden fer crides col•lectives simultànies a tants aspirants en situació disponible en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat. Com a excepció del que disposa l’apartat anterior, si es tracta de l’ocupació de llocs que tenen prevista, com a forma de provisió en la relació de llocs de treball, la lliure designació, aquests es poden oferir a qualsevol de les persones integrants de la borsa que estigui en situació disponible i que compleixi els requisits del lloc de treball, amb independència del número d’ordre que ocupi a la borsa.

Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament/contractació en el termini d’un dia hàbil o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel Departament de Personal, s’entén que hi renuncia. Aquest termini ha de ser com a mínim de 3 dies hàbils i com a màxim de 15 dies hàbils, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l’article 49.1.d de l’Estatut dels treballadors. A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita se les exclourà de la borsa de treball, llevat que al•leguin, dins del termini establert, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:
a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per tenir cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.
b) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Artà, com a personal funcionari interí en una altra escala o especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.
c) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Artà com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis en el sector públic.
d) Patir malaltia o incapacitat temporal.
e) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit al Departament de Personal l’acabament de les situacions previstes anteriorment, excepte la de l’apartat b), en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert determina l’exclusió de la borsa. La posterior renúncia d’una persona funcionària interina/laboral temporal al lloc de treball que ocupa, així com l’incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l’exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en una altra escala o especialitat de l’Ajuntament d’Artà o en els casos de força major. El personal funcionari/laboral interí procedent d’aquesta borsa, quan cessi en el lloc de treball, llevat que sigui com a conseqüència d’una renúncia voluntària, s’incorporarà automàticament a les borses de les quals formi part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar.

L’oferiment del lloc de treball es farà mitjançant una comunicació telefònica i amb el sistema següent: l’Ajuntament farà, si és procedent, tres intents de comunicació telefònica amb la persona interessada, amb un interval mínim d’una hora entre cada telefonada, i ha de quedar constància escrita del resultat de la gestió mitjançant la diligència corresponent. En el supòsit que després de realitzar aquestes tres telefonades el Departament de Personal no s’hagués pogut comunicar amb la persona aspirant, s’efectuarà la comunicació mitjançant fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà depenent de la urgència en el nomenament, i si no contesta en el termini d’un dia hàbil des de la recepció, s’entendrà que hi ha renunciat. Es procedirà d’igual manera amb la persona següent de la llista, segons l’ordre de prelació de la borsa.

Situació de les persones aspirants a les borses de treball

Les persones que formen part de les borses a l’efecte d’oferir-los un lloc de treball, estan en situació disponible o no disponible. Estan en situació no disponible aquelles persones integrants d’una borsa de treball que estiguin prestant serveis com a personal funcionari/laboral interí a l’Ajuntament d’Artà corresponent a la mateixa escala o especialitat o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d i f de l’apartat 5 de l’article 5 del Decret 30/09, no hagin acceptat el lloc ofert. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball corresponent a la mateixa escala o especialitat. Estan en situació disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d’acord amb la seva posició en la borsa. Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al•leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf quart d’aquesta clàusula desena, conserven la posició obtinguda en la borsa. No obstant això, queden en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la circumstància al•legada, amb l’obligació de comunicar l’acabament de les situacions esmentades en la forma i el termini prevists en el paràgraf cinquè d’aquesta clàusula desena.

Cessament del personal funcionari/laboral interí

El personal funcionari interí cessa en el lloc per les causes previstes a l’EBEP, en la legislació de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l’ET. El cessament del personal funcionari/laboral interí no dóna lloc a cap indemnització. A l’efecte de substituir el personal funcionari/laboral en situació de llicència, s’ha d’entendre que en el supòsit d’acumulació de la llicència d’un mes per lactància d’un fill o filla menor de nou mesos, o de l’edat que la normativa vigent disposi, a la llicència de maternitat o de paternitat, i atès que no es produeix la reincorporació física de la persona substituïda a les funcions del seu lloc, el treballador/a interí que duia a terme les funcions durant la baixa per maternitat o per paternitat pot continuar ocupant el lloc de treball i no es disposarà el cessament fins a la reincorporació efectiva de la persona titular substituïda. Igualment, es pot mantenir en el lloc de treball el personal interí quan la persona substituïda gaudeixi de les vacances o d’un altre tipus de llicència o de permís per qualsevol causa o obtingui una excedència per a cura de fills i filles, sense solució de continuïtat a l’acumulació de la llicència abans esmentada. Aquest personal ha de cessar en el lloc de treball quan es produeixi la reincorporació efectiva de la persona substituïda al seu lloc de treball o quan es cobreixi per personal funcionari de carrera o laboral fix per un procediment de provisió ordinària, per haver perdut, la persona titular, el dret a la reserva del lloc de treball.

Onzena. VIGÈNCIA D’AQUESTA BORSA I PREFERÈNCIA DE LES BORSES A L’EFECTE DE CRIDA

Aquesta borsa extraordinària tindrà una vigència màxima de dos anys des que es publiqui la resolució de constitució en el BOIB. Un cop hagi transcorregut aquest període, la borsa perd la vigència i no es pot reactivar. Són preferents les borses formades mitjançant el procediment ordinari sobre les formades mitjançant el procediment extraordinari. Aquesta borsa extraordinària és preferent sobre l’anterior, també extraordinària. Així mateix, la borsa preferent té la condició de borsa activa i únicament poden ser cridades per una oferta les persones en situació disponible d’aquesta borsa. Una vegada exhaurida aquesta borsa activa perquè totes les persones que en formin part estan en situació no disponible o perquè han estat excloses per alguna causa prevista en aquestes bases, s’ha de reactivar la borsa anterior, fins el límit de vigència de dos anys establerta en el primer apartat d’aquesta clàusula.

Dotzena. RECURSOS I IMPUGNACIONS

La present convocatòria i tots aquells actes administratius que se’n derivin, i l’actuació del Tribunal, podran ser impugnats en els casos i formes previstos en la Llei 30/92, de 26 de novembre, la qual cosa es fa pública per al coneixement general.

ANNEX. BAREM DE MÈRITS

La puntuació global màxima de la fase de concurs és de 22 punts.

1. Experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic anàleg a les funcions de la plaça o lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria. La puntuació màxima d’aquest bloc és de 10 punts.

A. Per serveis prestats a qualsevol administració pública i els seus organismes autònoms, sempre que es trobin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública (Administració de l’Estat, de la Local, de la Institucional no compresa a l’apartat B del mèrit d’experiència, de la de Justícia, de la Jurisdicció del treball i de la Seguretat Social), relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a l’escala, subescala, classe o categoria de la borsa objecte d’aquesta convocatòria. Es valorarà l’experiència adquirida amb convenis entre l’administració pública i l’INEM en règim de col•laboració social. Quan la jornada sigui inferior a l’ordinària, s’atorgarà la puntuació que proporcionalment correspongui.
0,20 punts per mes (2,40 punts per any) amb un màxim de 9,6 punts (48 mesos). Només es valoren els mesos sencers, no es compten les fraccions, ni s’acumulen les fraccions de diferents nomenaments com a funcionari o contractat.
Per acreditar l’experiència professional, l’aspirant haurà de presentar un certificat de l’administració en el qual s’indiqui la data d’alta i baixa, així com el lloc de treball ocupat i si la jornada és l’ordinària o inferior.

B. Per serveis prestats a entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en fundacions del sector públic o en consorcis del sector públic, que no tinguin forma societària i en cooperatives creades pel sector públic, relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions de naturalesa igual o similar.
0,15 punts per mes (1,80 punts per any), amb un màxim de 6,3 punts (42 mesos). Només es valoren els mesos sencers.

C. Per serveis prestats en una empresa pública societària relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions de naturalesa igual, similar o superior.
0,10 punts per mes (1,20 punts per any), amb un màxim de 3,6 punts (36 mesos). Només es valoren els mesos sencers.

D. Per serveis prestats a l’empresa privada relacionats amb la plaça o lloc convocats, exercint funcions de naturalesa igual, similar o superior.
0,10 punts per mes (1,20 punts per any), amb un màxim de 3,6 punts (36 mesos). Només es valoren els mesos sencers.

Per acreditar l’experiència professional compresa als apartats B, C i D els aspirants hauran de presentar un certificat de l’entitat o empresa en el qual se n’indiqui la data d’alta i baixa, així com el lloc de treball ocupat amb l’acreditació de la categoria laboral. Es complementarà amb un informe de vida laboral emès per la Seguretat Social on s’especifiqui la data d’alta i baixa en l’activitat corresponent, i si la jornada és ordinària o inferior.

2. Coneixements orals i escrits de llengua catalana

En aquest apartat es valoraran els certificats expedits per l’EBAP i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística o equivalents, corresponent al nivell de coneixement superior al que s’exigeix per a l’ingrés en l’escala, grup o subgrup d’adscripció corresponent al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria i que s’indica a continuació, fins a una puntuació màxima de 2 punts:

Coneixements mitjans (certificat C): 1 punt
Coneixements superiors (certificat D): 2 punts
Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,5 punts
Només es valorarà el certificat del nivell més alt que s’acrediti, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà a la de l’altre certificat que s’acrediti. En el cas que es presentin dubtes sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que s’hi ha d’atorgar, es pot sol•licitar un informe a la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Els coneixements de llengua catalana únicament es puntuen dins aquest apartat.

3. Accions Formatives

La valoració de tota l’acció formativa s’ha de regir pels criteris generals que s’indiquen a continuació:

1. Els certificats acreditatius han d’indicar les hores de durada o els crèdits. Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores de durada o proporcionalment en el cas de durada inferior, excepte quan el certificat indiqui una altra cosa.

Si els documents presentat no acrediten el nombre d’hores, es puntuen amb la puntuació corresponent a una hora de formació per dia d’assistència acreditat. Si tampoc no consten els dies de la realització, es considera que la durada total del curs és d’una hora.

2. L’assistència a cursos amb un mateix contingut i objectius, o la seva impartició, només es pot valorar una vegada.

3. Es valoraran tant els cursos rebuts com els impartits. També es valorarà en aquest apartat haver assistit o impartit seminaris, congressos i jornades. L’assistència a seminaris, etc., es valorarà amb la mateixa puntuació que els cursos rebuts amb certificat d’assistència. De la mateixa manera, la impartició de seminaris, etc., es valorarà amb la mateixa puntuació que els cursos rebuts amb certificat d’aprofitament.

4. Es valoraran, en tot cas, els cursos de l’àrea jurídica administrativa, els de l’àrea de qualitat (ara subdividida en comunicació i habilitats personals, funció organitzativa i processos administratius), els d’igualtat de gènere, els d’aplicacions informàtiques a nivell d’usuari (Word, Excel, Acces, correu electrònic i Internet), i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals, impartits per escoles d’administració pública o per la Universitat. I tots aquells altres cursos quan el seu contingut estigui directament relacionat amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat corresponent a la borsa que es convoca.

5. Només es valoraran els cursos i seminaris, congressos i jornades de formació i perfeccionament impartits o promoguts per escoles d’administració pública o homologats per aquestes, per les administracions públiques, els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l’Administració i els agents socials, els impartits per universitats, escoles universitàries, pels col•legis oficials o d’altres organismes oficials. Es considera Administració Pública, a l’efecte de valorar les accions formatives que imparteixen, les entitats i organismes públics següents:

a) Els organismes públics que es regeixen pel dret públic (organismes autònoms).
b) Els organismes públics que es regeixen pel dret privat (empreses públiques).
c) Els consorcis públics i