INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 llistat provisional de persones admeses i excloses del borsí de personal de neteja
 

23/02/2010

Secretaria

RESOLUCIÓ DE BATLIA

CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE LA CATEGORIA DE NETEJA: LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE LLENGUA CATALANA (NIVELL A)

Descripció: Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal de la categoria de neteja de l’Ajuntament d’Artà.
La Junta de Govern Local, a la sessió de 2 de febrer de 2010, va aprovar les bases i la convocatòria per a aquesta borsa, que es varen publicar al BOIB núm. 24 d’11 de febrer de 2010.
D’acord amb les bases i les instàncies presentades,

RESOLC :
Primer:
1. Declarar admesos per anar a concurs els aspirants que s’especifiquen a continuació:
Llinatges i nom Prova de català

CALZADO MORENO, JULIA Pendent prova català
CERRO GARRIDO, MILAGROS Pendent prova català
CORRALIZA GARCÍA, ANA MARIA Pendent prova català
CURSACH NICOLAU, MARGARITA Pendent prova català
GABALDÓN ALCOVER, TRINIDAD Pendent prova català
GALMÉS PASCUAL, Mª SEBASTIANA Pendent prova català
GARAU SÁNCHEZ, MICAELA Pendent prova català
GARCÍA SOSA, JOAQUINA Pendent prova català
GIRART GAYÀ, CATALINA Pendent prova català
MARQUEZ CUELLO, MARGARITA Pendent prova català
MISLATA TORRES, VIRGINIA Pendent prova català
MOREY ESTEVA, CATALINA Pendent prova català
OBRADOR CALDENTEY, Mª ANTÒNIA
RAMIREZ CAPARROZ, BÁRBARA Pendent prova català
RAMÍREZ LACA, CRISTINA Pendent prova català
RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª JOSÉ Pendent prova català
RODRÍGUEZ VICENS, ANA Mª Pendent prova català
SASTRE IBARGUTXI, NAGORE Pendent prova català
SUREDA BARCELÓ, Mª FRANCISCA Pendent prova català
TORREGROSA RODRÍGUEZ, ROSA Mª Pendent prova català
TORRELLÓ VERDERA, FRANCISCA Pendent prova català
TORRES QUESADA, Mª DEL MAR Pendent prova català
VÁZQUEZ ORTEGA, Mª ISABEL Pendent prova català
VIEJO SÁNCHEZ Mª EUGENIA Pendent prova català

(no acrediten experiència professional) * :
Llinatges i nom Prova de català
AMENGUAL FERRIOL, JOANA Mª Pendent prova català
BAUTISTA TOUS, LAURA Pendent prova català
FERRER CARRIÓ, RAFEL
SASTRE IBARGUTXI, NAGORE
SUREDA BARCELÓ, Mª FRANCISCA Pendent prova català
RAIGÓN RIVAS, DANIEL Pendent prova català

* La base sisena disposa que, una vegada el tribunal hagi iniciat el concurs de mèrits “ (..)quedaran exclosos de la borsa els aspirants que no hagin obtingut una puntuació IGUAL O SUPERIOR a 3 punts en experiència professional”.

En el concurs lliure de mèrits, es valorarà la documentació que hagin presentat els aspirants d’acord amb el barem següent:

Mèrits professionals. (màxim de 20 punts)
— Experiència en administracions públiques en la categoria de netejador/a o equivalent, sempre que realitzin les funcions pròpies de la plaça convocada (a raó de 0.3 punts per mes sencer treballat).
— Experiència en entitats privades, per compte d’altre o autònoms, en la categoria de netejador/a o equivalent, sempre que realitzin les funcions pròpies de la plaça convocada (a raó de 0.2 punts per mes sencer treballat).

Les fraccions inferiors a un mes no es valoraran.

2. Declarar exclosos els aspirants que s’especifiquen a continuació :

Llinatges i nom Motiu d’exclusió
PÉREZ SENA, TEODORA No acredita la titulació requerida.
No acredita el carnet de conduir.
PUERTO SAN HONORIO, ANA Mª No acredita la titulació requerida.
No acredita el carnet de conduir.
QUIROGA PARIENTE, DUNIA VIRGINIA No acredita l’homologació de la titulació requerida.
SALAZAR REYES, INMACULADA No acredita la titulació requerida.
DE LOS SANTOS TAPIA, ILUMINADA No acredita la titulació requerida.
No acredita el carnet de conduir.

S’atorga un termini de 3 dies hàbils per poder esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió.


Segon:
Nomenar els membres del tribunal qualificador.
President: Sra. Magdalena Colom Amengual (psicòloga dels Serveis Educatius) o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Catalina Nadal Ginard (cap del Servei de Neteja) o persona en qui delegui.
Sra. Assumpció Matamalas Morey (treballadora social) o persona en qui delegui.
Sra. Mª Àngela Sureda Amorós (cap de Biblioteca) o persona en qui delegui.
Vocal-Secretari: Sr. Francesc Font Molinas (lletrat) o persona en qui delegui.

Tercer:
Convocar la data de la prova de llengua catalana, que serà dia 2 de març de 2010 a les 9 h a la sala d’informàtica de l’edifici Ses Escoles (carretera de Sant Salvador s/n).

Quart:
Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament .

Cinquè:
Comunicar aquesta resolució als membres del tribunal.

Artà, 23 de febrer de 2010.
El batle La secretària


Rafel Gili Sastre Celia Martínez- Piñeiro de Urquiza