INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Borsí de personal de neteja BOIB 24 d'11 de febrer de 2010
 

12/02/2010

Secretaria

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA, PEL SISTEMA DE CONCURS, LABORAL INTERINS, DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ.

L’art. 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Degut a la necessitat d’aquest Ajuntament de poder disposar d’un borsí de personal laboral de la categoria de neteja, es sotmeten a aprovació d’aquesta Junta de Govern Local les següents bases:

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte de la present convocatòria és la creació, pel procediment de concurs, d’un borsí de la categoria de neteja, laboral interí d’aquest Ajuntament.

El motiu de la necessitat és la manca d’un borsí de la categoria d’aquest tipus per tal de proveir vacants i les necessitats d’ocupació que es puguin produir en els llocs de treball de neteja de les dependències municipals.

Aquestes bases i el procediment de selecció es regiran de conformitat amb els termes establerts a l’Estatut dels Treballadors, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Ocupació Pública, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB, i demés legislació aplicable.

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Per prendre part a la convocatòria es requereix els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007.
b) Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Posseir la capacitat funcional, física i psíquica, pel desenvolupament de les tasques.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, de conformitat amb l’establert a l’article 56. 1 d) de la Llei 7/2007.
e) Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat.
f) D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà aprovat el 27 de juliol de 2000, les persones candidates han d’acreditar el nivell A de coneixements de català (coneixements orals de català), mitjançant el corresponent títol expedit per la Junta Avaluadora de Català o equivalent, o mitjançant la realització d’una prova d’aquest nivell, que el declararà apte o no. La data, lloc i hora de realització de l’exercici es publicarà en la mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos o en resolució apart.
g) permís de conduir classe B i disponibilitat horària.
Aquests requisits s’han de reunir a la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

TERCERA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les sol•licituds per participar seran presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament, en el termini de 6 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les instàncies es podran presentar també en la forma que indica l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En aquest supòsit, l’aspirant haurà de comunicar inmediatament aquest fet via fax al 971829086, acreditant haver presentat la sol•licitud en la que figuri el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol•licituds presentades fora d’aquest termini les quals s’arxivaran.

Per ésser admesos i prendre part en el procés selectiu del borsí requerirà que els aspirants manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona adjuntant a dita instància, un currículum, còpia compulsada del DNI, del títol acadèmic, del permís de conduir i, si és el cas, document acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit en aquesta convocatòria.
A més hauran d’acompanyar a la seva instància els justificants, originals o fotocòpies compulsades, dels mèrits a avaluar a la fase de concurs. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada, no seran valorats.

QUARTA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’autoritat convocant dictarà resolució en el termini de 2 dies hàbils aprovant la llista d’admesos i exclosos. Tot allò es publicarà en el tauler de l’Ajuntament, atorgant-se, d’acord amb l’article 76.1 de l’esmentada Llei 30/1992, un termini de 3 dies hàbils, per poder esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades per resolució de la Batlia a la qual s’aprovi la llista definitiva, i es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Si no hi ha reclamacions, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva el dia següent al de la finalització del termini per reclamar.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
- President: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament d’Artà
- Vocals: tres funcionaris o treballadors laborals fixes de l’Ajuntament d’Artà
- Secretari: el de la Corporació o persona en qui delegui.

Podran designar-se suplents per a tots ells. El Tribunal podrà designar els assessors que estimin convenients, que podran actuar amb veu, però sense vot.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal es regirà d'acord amb el que disposen els arts. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de novembre. L’horari de reunions serà el de jornada laboral. Els membres del Tribunal provinents d’altres Administracions podran percebre dietes per assistència, d’acord amb el RD 462/2002.

SISENA.-DESENVOLUPAMENT:
Consistirà en una fase de CONCURS amb una puntuació màxima de 30 punts, quedant exclosos del borsí els aspirants que no hagin obtingut una puntuació igual o superior a 3 punts en mèrits professionals.
En el concurs lliure de mèrits, es procedirà a la valoració dels presentats pels aspirants conforme al següent barem:

1.- Mèrits professionals. (màxim de 20 punts)
- Experiència en administracions públiques en la categoria de netejador/a o equivalent sempre que realitzin les funcions pròpies de la plaça convocada (a raó de 0.3 punts per mes sencer treballat).
- Experiència en entitats privades, per compte d’altre o autònoms, en la categoria de netejador/a o equivalent sempre que realitzin les funcions pròpies de la plaça convocada (a raó de 0.2 punts per mes sencer treballat).

Les fraccions inferiors a un mes no es valoraran.

2.- Formació . (màxim de 6 punts)
Cursos i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el següent barem:
- Durada de fins a 10 h. 0.50 punt
- Durada de 11 a 20 hores: 1 punt
- Durada de 21 a 50 hores: 2 punts
- Durada superior a 51 hores: 2.50 punts

En els que no s’acrediti la durada es computarà com a 10 hores.

3.-Titulacions. (màxim de 2 punts.)
Per estar en possessió de titulacions acadèmiques superiors a les exigides com a requisit i les directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria.

- Graduat escolar o equivalent: 1 punt
- Batxillerat o equivalent: 2 punts

4.- Per coneixements superiors a l’exigit de llengua catalana: 2 punts

L’ordre de prelació vendrà determinada per la puntuació total obtinguda en el concurs. En cas d’empat tindrà preferència l’aspirant que acrediti més experiència professional. En cas de persistir l’empat és donarà preferència a l’aspirant que acrediti més puntuació a l’apartat de titulacions. En cas de seguir persistint l’empat, el tribunal podrà acordar la forma de desempat que estimi pertinent.

SETENA.-FORMA D’ACREDITAR ELS MÈRITS
Els mèrits presentats pels aspirants s’acreditaran de la següent forma:
1) Els serveis prestats en Administracions públiques s’acreditaran amb el corresponent certificat. Els serveis prestats en entitats privades, per compte d’altre o autònoms s’acreditaran amb el contracte laboral i vida laboral .
2) Els cursos i accions formatives mitjançant fotocòpia compulsada amb el títol d’assistència o certificat expedit pel centre públic o privat que hagi organitzat el curs, amb indicació de la durada i matèries d’aquest.
3) Les titulacions acadèmiques, mitjançant títols originals o fotocòpies compulsades.
4 ) Títols de llengua catalana mitjançant títols originals o fotocòpies compulsades.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al•legats i que no siguin justificats documentalment.

VUITENA - LLISTA D’APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Acabada la valoració per part del Tribunal es farà públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el nom de les persones per estricte ordre de puntuació, als efectes d’efectuar les reclamacions o observacions oportunes sobre la valoració dels mèrits. Resoltes les reclamacions, en el seu cas, el Tribunal elevarà la proposta definitiva a la Presidència de la corporació amb l’objectiu de constituir la borsa de treball i procedir, en el seu cas, a les contractacions que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents de contractacions.

L’aspirant proposat per ésser contractat, haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament, dins el cinc dies hàbils següents a l’oferta de feina, els documents acreditatius de reunir les condicions establertes. L’aspirant que en el termini fitxat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, no podrà ésser contractat i seran anul•lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància i serà contractat el següent de la llista que figuri amb major puntuació de qualificacions donades pel Tribunal

Si la documentació presentada és la correcta, la Batlia podrà procedir a decretar la contractació i es formalitzarà el contracte.
En el moment abans de la firma del corresponent contracte, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984 i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada , inclosa la de caràcter professional , ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Durada del Borsí de feina: els aspirants formaran part del borsí de feina durant 2 anys.

NOVENA.- INCIDÈNCIES.
El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst a les bases.

Les presents bases, així com la convocatòria i els actes administratius que es derivin d'aquests i de l'actuació del Tribunal podran ésser impugnats per l’interessat en el supòsits i forma que determina la Llei 30/1992 de 26 de novembre.