INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari de dia 24 de novembre
 

19/11/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 24 de novembre de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies, 31 de juliol, 18 de setembre, 29 des setembre i 27 d’octubre de 2009.

2. Aprovació inicial, si s’escau, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric i Cultural del terme municipal d’Artà. Adaptació al Pla Territorial de Mallorca.


3. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels regidors de l’equip de govern sobre la figura de l’Educador Social a l’institut Llorenç Garcias i Font.

4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 16/2009.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Partit Popular per a la devolució de la quota d’inscripció a la VI triatló de Sant Salvador.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup els Verds-Esquerra d’Artà relativa a instar l’equip de govern a la donació de la quantitat prevista de despesa en lots de Nadal a la Fundació Deixalles, o bé col•laborar amb aquesta Fundació adquirint els lots a la mateixa.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup els Verds-Esquerra d’Artà relativa a l’exempció de pagament del cànon digital per a les adquisicions de material de reproducció i emmagatzament de documents per part de les administracions i de les administracions locals en particular: instància a l’equip de govern a reclamar als proveïdors les quantitats devengades en concepte de cànon digital per l’adquisició de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzament de documents als exercicis pressupostaris 2007,2008. i l’actual 2009.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups els Verds-Esquerra d’Artà, Partit Popular, i grup Unió d’Independents d’Artà relativa a obrir a la participació social i política la decisió municipal d’elecció dels projectes que han de ser executats l’any 2010 i finançats a través del nou Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local ( també anomenat “2on Pla E”).

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups Unió d’Independents d’Artà i els Verds-Esquerra d’Artà sobre el Parc de la Península de Llevant.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Unió d’Independents d’Artà per a l’elaboració d’una relació d’edificis en mal estat.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Unió d’Independents d’Artà que fa referència a la violència de gènere.

12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre i octubre de 2009.

13. Precs i preguntes.
El batle,


Artà, 19 de novembre de 2009