INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 ban per a la contractació d'un/a assessor/a lingüístic/a per substitució d'una baixa maternal
 

21/10/2009

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a Assessor/a Lingüístic/a per treballar a l’Ajuntament d’Artà. El contracte serà a jornada sencera per substitució d’una baixa maternal.


Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Estar en possessió de la llicenciatura en Filologia Catalana.

Es valorarà:
• Experiència professional en l’àmbit de l’administració pública relacionada amb la plaça o lloc de treball convocat.
• Per serveis prestats fora de l’administració pública relacionada amb la plaça o lloc de treball convocat.

Formació:
• Títols acadèmics de caracter oficial distints de l’exigit per a la plaça.
• Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles d’administració pública homologats per aquestes i altres centres oficials.

Formació no reglada:
• Es valoren els seminaris, congressos, jornades d’estudi, cursos o similars que tenguin relació directe amb les funcions del lloc de treball.
• Cursos de l’àrea d’informàtica corresponents a cada una de les aplicacions d’ofimàtica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 21 d’octubre al 26 d’octubre de 2009, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació complementària), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95

Artà, 20 d’octubre de 2009