INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban informació del periode de pagament voluntari d'impostos
 

07/09/2009

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABER


Que es posen a disposició del públic, per al pagament voluntari, els rebuts corresponents a l’any 2009 pels conceptes següents:

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA.
• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA.
• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.


PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT: del 15 de setembre al 15 de novembre.

El pagament només es podrà fer a les entitats bancàries que figurin en el díptic.

Si no rebeu el díptic per poder fer el pagament a les entitats bancàries, el podeu recollir a:

- ARTÀ: oficina de Recaptació, plaça de l’Ajuntament, 1, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h.
- COLÒNIA DE SANT PERE: edifici municipal de la Bassa d’en Fasol, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h.


Un cop acabat el termini de pagament, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 1 de setembre de 2009