INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Plenari ordinari de dia 28/07/2009
 

24/07/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 28 de juliol de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies, 31 de març, 26 de maig i 23 de juny de 2009.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Acord de Ple de dia 31 de març de 2009 referent a l’aprovació del conveni de col•laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a la realització de les obres d’ampliació del CP Na Caragol.

3. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

4. Aprovació, si s’escau, del projecte d’ampliació del Col•legi Públic d’Artà “Na Caragol”.

5. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives que han de regir la contractació de l’obra d’ampliació del Col•legi Públic d’Artà “Na Caragol” mitjançant procediment obert i tramitació urgent.

6. Ratificació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a l’Associació Mallorca Rural.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups Els Verds-Esquerra d’Artà i Unió d’Independents d’Artà, relativa a la recepció de TV3 a les Illes Balears.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a mesures de protecció, conservació i difusió del valors patrimonials, paisatgístics i naturals dels espais costaners protegits del terme municipal.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a instar la Fundació Biodiversitat a incloure el Lloc d’Interés Comunitari Badies d’Alcudia i Pollença entre les àrees d’acció i estudi objecte del projecte “INDEMARES LIFE+07/NAT/E/000732 Inventario i designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado Español”.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny de 2009.

11. Precs i preguntes.


El batle,


Artà, 23 de juliol de 2009