INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Bases de la convocatòria de selecció d'un borsí d'oficial segona
 

18/06/2009

SecretariaBASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓ D’UN BORSÍ D’OFICIAL SEGONA, PEL SISTEMA DE CONCURS, LABORAL INTERINS, DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ.

L’art. 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Degut a la necessitat d’aquest Ajuntament de poder disposar d’un borsí de personal laboral de la categoria Oficial 2ª, es sotmeten a aprovació d’aquesta Junta de Govern Local les següents bases:

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.- L’objecte de la present convocatòria és la creació, pel procediment de CONCURS, d’un borsí de la categoria d’Oficial 2ª, laboral interí d’aquest Ajuntament.

El motiu de la necessitat és la manca d’un borsí de la categoria d’aquest tipus per tal de proveir vacants i les necessitats d’ocupació que es puguin produir en els llocs de treball d’oficial 2ª de la Brigada municipal

En el catàleg de llocs de feina d’aquest Ajuntament hi figuren 2 vacants desocupades corresponents a oficials 2ª.

Aquestes bases i el procediment de selecció es regiran de conformitat amb els termes establerts a l’Estatut dels Treballadors, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Ocupació Pública, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB, i demés legislació aplicable.

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

FUNCIONS A DESPLEGAR:
Les tasques a realitzar seran les corresponents a manteniment d’edificis, instal•lacions, mobiliari urbà i vies públiques del municipi, tasques de jardineria, cobrir necessitats de servei del Punt Verd, preparació dels espais públics per a la realització d’actes i festes, desplaçament i transport de materials mitjançant vehicle, a les diferents obres i/o serveis, així com altres feines de caràcter similar que li siguin atribuïdes i en general la de suport a les tasques de la Brigada municipal.
SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.- Per prendre part a la convocatòria es requereix els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007.
b) Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Posseir la capacitat funcional, física i psíquica, pel desenvolupament de les tasques.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, de conformitat amb l’establert a l’article 56. 1 d) de la Llei 7/2007.
e) Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat.
f) D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà aprovat el 27 de juliol de 2000, les persones candidates han d’acreditar el nivell A de coneixements de català (coneixements orals de català), mitjançant el corresponent títol expedit per la Junta Avaluadora de Català o equivalent, o mitjançant la realització d’una prova d’aquest nivell, que el declararà apte o no. La data, lloc i hora de realització de l’exercici es publicarà en la mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos o en resolució apart.
g) permís de conduir classe B i disponibilitat horària.
Aquests requisits s’han de reunir a la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

Incompatibilitats.- Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic que afecti la seva jornada laboral i que no percep pensió o dret públic. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declara-la en el termini de deu dies naturals següents a la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l’acord de declaració de compatibilitat o incompatibilitat.


TERCERA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: les sol•licituds per participar seran presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament, en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les instàncies es podran presentar també en la forma que indica l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per ésser admesos i prendre part en el procés selectiu del borsí requerirà que els aspirants manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona. Els aspirants hauran d’acompanyar a la seva instància els justificants, originals o fotocòpies compulsades, dels mèrits a avaluar a la fase de concurs. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada, no seran valorats.

QUARTA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS: Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’autoritat convocant dictarà resolució en el termini de 2 dies hàbils aprovant la llista d’admesos i exclosos. Tot allò es publicarà en el tauler de l’Ajuntament, atorgant-se, d’acord amb l’article 76.1 de l’esmentada Llei 30/1992, un termini de 3 dies hàbils, per poder esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades per resolució de la Batlia a la qual s’aprovi la llista definitiva, i es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Si no hi ha reclamacions, la llista provisional es considerarà elevada a definitiva el dia següent al de la finalització del termini per reclamar.

CINQUENA.- Tribunal qualificador.
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
- President:
Titular: Francesc Font Molinas, lletrat.
Suplent: persona en qui delegui.
- Vocals:
Primer:
Titular: Manuel Sánchez Pereiro (Encarregat cap brigada)
Suplent: Bartomeu Torres Ginard (jardiner)
Segon:
Titular: Bartomeu Tous Tous (Tècnic Superior )
Suplent: Juan Rosselló Sancho (Oficial 1ª)
Tercer:
Titular: Maria Antònia Llull Sancho, (administrativa)
Suplent: Magdalena Maria Torres (Auxiliar administratiu)
- Secretari:
Titular: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, (secretària Ajuntament Artà)
Suplent: Mateu Llodrà Sansaloni (administratiu)

Podran designar-se suplents per a tots ells. El Tribunal podrà designar els assessors que estimin convenients, que podran actuar amb veu, però sense vot.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal es regirà d'acord amb el que disposen els arts. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de novembre. L’horari de reunions serà el de jornada laboral. Els membres del Tribunal provinents d’altres Administracions podran percebre dietes per assistència, d’acord amb el RD 462/2002.

SISENA.-DESENVOLUPAMENT:

Consistirà en una fase de CONCURS: en el concurs lliure de mèrits, es procedirà a la valoració dels presentats pels aspirants conforme al següent barem:

1.- Experiència com oficial primera o oficial segona a l’Ajuntament d’Artà (4 punts màx. a raó de 0’6 punts per mes sencer treballat)

2.- Experiència com oficial primera o oficial segona en altres administracions públiques i en entitats privades (2 punts màx. a raó de 0’3 punts per mes sencer treballat)
Les fraccions inferiors a un mes no es valoraran.

3.- Cursos i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el lloc de treball fins a un màxim de 2 punts d’acord amb el següent barem:
- Durada de fins a 10 h. : 0.15 punts
- Durada de 11 a 40 hores: 0.25 punts
- Durada de 41 a 100 hores: 0.50 punts
- Durada de més de 100 hores: 1.00 punt
En els que no s’acrediti la durada es computarà com a 10 hores.

4.- Per estar en possessió de titulacions acadèmiques directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria , superior a les exigides com a requisit: fins a 1 punt.

- Per cicle formatiu de grau superior: 1 punt
- Per cicle formatiu de grau de grau mitjà : 0.50 punts

4.- Per coneixements superiors a l’exigit de llengua catalana: 1 punt

VUITENA.- Forma d’acreditar els mèrits. Els mèrits presentats pels aspirants s’acreditaran de la següent forma:

1) i 2): Certificació expedida per l' Administració Pública o Entitat Privada corresponent.

3) Fotocòpia cotejada amb el títol d’assistència o certificat expedit pel centre públic o privat que hagi organitzat el curs, amb indicació de la durada i matèries d’aquest.

4) Certificat o títol expedit per la Junta Avaluadora de Català o equivalent.

5) Fotocopia cotejada del permís de conduir exigit.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al.legats i que no siguin justificats documentalment.


NOVENA.- LLISTA D’APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. Acabada la qualificació, el mateix dia el Tribunal publicarà la relació definitiva d’admesos del borsí al Tauló d’anuncis de l’Ajuntament, ordenada de major a menor puntuació; a partir d’aquest moment, la Corporació podrà efectuar ofertes de feina als integrants del borsí.

L’aspirant proposat haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament, dins el cinc dies hàbils següents a l’oferta de feina que es pugui realitzar, els documents acreditatius de reunir les condicions establertes. L’aspirant que en el termini fitxat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, no podrà ésser contractat i seran anul•lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància.

Si l’aspirant proposat no reuneix les condicions exigides a la Base segona o no presenta la documentació acreditativa de reunir les condicions, es contractarà la persona que figuri amb major puntuació a les llistes de qualificacions donades pel Tribunal

Si la documentació presentada és correcta, la Batlia podrà procedir a decretar la contractació i es formalitzarà el jurament o promesa.

En el cas de que l’aspirant rebutgi una oferta de feina quedarà exclòs del borsí; la persona que hagi finalitzat un contracte serà readmès al borsí en el darrer lloc del mateix.

Durada del Borsí de feina: els aspirants formaran part d’un borsí de feina de la categoria d’oficial o segona durant cinc anys.

DESENA.- INCIDÈNCIES. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst a les bases.

Les presents bases, així com la convocatòria i els actes administratius que es derivin d'aquests i de l'actuació del Tribunal podran ésser impugnats per l’interessat en el supòsits i forma que determina la Llei 30/1992 de 26 de novembre.