INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban directors/ores de temps lliure Estiu Viu 2009
 

05/05/2009

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE

BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABERQue l’Ajuntament d’Artà té previst contractar dos/dues directors/ores de temps lliure per dirigir el programa “Estiu Viu 2009”. El contracte serà a jornada sencera i d’uns tres mesos de durada (a partir del 15 de juny).

REQUISITS:• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

• Estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions següents:

o Diploma de director d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (en el cas que no hi hagi cap candidat amb el diploma, s’acceptaran els candidats pendents de les pràctiques).

o Títol de tècnic superior en animació sociocultural.

• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).

• Ser major d’edat.

• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

• No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.ES VALORARÀ:

• Experiència en lloc de feina igual o similar.

• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.

• Curs de manipulador d’aliments.

• Formació superior a la requerida.

• Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.

• Carnet B.

• Curs de socorrista.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

• Del 25 al 29 de maig, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.PROVA DE CATALÀ:

- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquests coneixements): dimecres 3 de juny, a les 9 h, a l’edifici municipal de Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.Més informació al tel. 971 83 56 24.

Artà, 5 de maig de 2009