INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 31.03.2009
 

26/03/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 31 de març de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 17 de desembre, 23 de desembre de 2008 i 27 de gener de 2009.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’inici d’expedient per concedir el títol de Ciutadà Il•lustre d’Artà a Sebastià Gili Vives.

3. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a la realització de les obres d’ampliació del CP Na Caragol.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Artà per donar suport al manifest per a la defensa dels grups de cultura popular de les Illes Balears amb ús de materials pirotècnics, presentat per la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de les Illes Balears.

5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 24 de febrer de 2009, referent a la Declaració Institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental.

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de Batlia en relació a l’avaluació dels costos de protecció del municipi.

7. Aprovació, si s’escau, de la planificació de les inspeccions d’activitats.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Els Verds-Esquerra d’Artà, relativa a declarar el municipi d’Artà lliure de transgènics.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Els Verds-Esquerra d’Artà i el grup Unió Independents d’Artà, relativa a iniciar tots els tràmits necessaris, d’acord a la legislació vigent, per tal d’adequar els Registres de les Declaracions de Béns Patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d’activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei de sòl estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació de les esmentades Declaracions a la pàgina web de l’Ajuntament.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a reiterar a la Direcció General de la Mar i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient la instància que es procedeixi a la redacció d’un estudi de necessitat i viabilitat de la ubicació de zones de fondeig a la zona de litoral artanenc qualificada de Lloc d’Interès Comunitari (LIC).

11. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a reiterar a l’inici dels tràmits necessaris per a l’aprovació del Catàleg de camins del terme municipal d’Artà.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a l’Adhesió de l’Ajuntament d’Artà a l’Agència per a la protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM).

13. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a instar l’Equip de Govern a iniciar el procediment de nul•litat de la llicència municipal d’obres atorgada mitjançant resolució de batlia en data 16.03.1998 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a les parcel•les 144 i 193 del polígon 15.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Unió Independents d’Artà a favor de la compra per part del Govern Balear del Jardí de les Dones.

15. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Unió Independents d’Artà sobre l’ordenança de neteja viària, les deixalles i els residus urbans.

16. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Unió Independents d’Artà a favor d’uns projectes urbanístics municipals més participatius i per la creació del Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient.

17. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2009.

18. Precs i preguntes.


El batle,


Artà, 26 de març de 2009