INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 30/09/2008
 

25/09/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de setembre de 2008, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 29 de juliol de 2008.

2. Aprovació, si s’escau, del Compte General de 2007.

3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2008.

4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2008.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar.

6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 16 de setembre de 2008, relatiu a la designació de les festes locals per a l’any 2009.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal socialista a favor de l’adopció de mesures d’austeritat davant la crisi econòmica i a l’empar de l’establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel PP per sol•licitar al Govern la reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l’Estat en els PGE 2009.

9. Renúncia de la regidora Esperança Massanet Forteza.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2008.

11. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 25 de setembre de 2008