INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban educador/a 2008 programa Forma't
 

09/09/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a educador/a per dur a terme el programa “Forma’t”, destinat a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. El contracte serà a mitja jornada, del 29 de setembre de 2008 al 29 de desembre de 2008.


REQUISITS:

• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Estar en possessió d’una llicenciatura o diplomatura en branques socials: magisteri, treball social, educació social, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, graduat social o dret.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C o equivalent).
• Ser major d’edat.
• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.
• No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
• Carnet de conduir B1.


ES VALORARÀ:
• Experiència en lloc de feina igual o similar.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
• Formació superior a la requerida o/i segona diplomatura relacionada.
• Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.
ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 10 de setembre al 22 de setembre, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CATALÀ:
- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquests coneixements): dimarts 23 de setembre, a les 9 h, a l’edifici municipal de Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.
Artà, 9 de setembre de 2008