INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban contractació professor/a música
 

15/07/2008

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té prevista la contractació d’un/a professor/a de música per preparar el curs escolar 2008/2009. El contracte és a temps parcial amb horari seguit de 9.30 h a 13 h i tendrà una durada de 35 dies —del 4 d’agost al 7 de setembre—.

REQUISITS:

- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Títol de professor de música (títol de grau mitjà en l’especialitat a la qual s’opta, professor del pla del 66 o habilitats per la Conselleria d’Educació)
- Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent).
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
- No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

ES VALORARÀ:

- Experiència en lloc de feina igual.
- Formació específica.
- Formació superior a la requerida.
- Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

- Del 16 de juliol al 23 de juliol de 2008, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CATALÀ:

- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixements): divendres 25 de juliol, a les 9 h, a l’edifici municipal de Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24 o al 971 56 20 08


Artà, 15 de juliol de 2008