INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban director/a temps lliure Estiu Viu 2008
 

06/05/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar dos/dues directors/ores de temps lliure per dirigir el programa “Estiu Viu 2008”. El contracte serà a jornada sencera i d’uns tres mesos de durada (del 23 de juny al 12 de setembre).


REQUISITS:

• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions següents:
o Diploma de director d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (en el cas que no hi hagi cap candidat amb el diploma, s’acceptaran els candidats pendents de les pràctiques).
o Títol de tècnic superior en animació sociocultural.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Ser major d’edat.
• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.
• No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.


ES VALORARÀ:
• Experiència en lloc de feina igual o similar.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
• Curs de manipulador d’aliments.
• Formació superior a la requerida.
• Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.
• Carnet B.
• Curs de socorrista.


ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 6 de maig al 20 de maig, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CATALÀ:
- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquests coneixements): dijous 22 de maig, a les 9 h, a l’edifici municipal de Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.

Més informació al tel. 971 83 56 24.


Artà, 6 de maig de 2008