INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

20/09/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de setembre de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud d’inclusió d’obres en el Pla Insular d’Obres i Serveis de l’any 2008.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de ple de dia 27-02-07, referent a l’aprovació de la cessió dels terrenys a la Conselleria d’Educació i Cultura per construir un edifici infantil de 6 unitats per ampliar el CP Na Caragol.
3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’11 de setembre de 2007, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2008.
4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a instar al Govern de les Illes Balears que augmenti les gestions i pressioni el Ministeri de Medi Ambient per a la inclusió del Molí d’En Regalat i els terrenys que l’envolten dins el conjunt de les possibles adquisicions de finques en el litoral del municipi, amb inici immediat de les negociacions amb els propietaris.
5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a l’impuls de les mesures dirigides a la gravació en vídeo, mitjançant circuit tancat de càmeres, de les persones detingudes durant la seva instància als edificis de la Policia Local d’Artà.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà, relativa a la instal•lació de la guarderia municipal —primer cicle d’educació infantil— als baixos de propietat municipal de l’IBAVI.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UIA sobre el Consorci d’Aubarca-Es Verger.
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2007.
9. Precs i preguntes.El batle,
Artà, 20 de setembre de 2007