INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà









Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'acció



Enllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
















 Ban auxiliar administratiu/va per al Departament d?intervenció
 

11/09/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst dur a terme un nomenament de funcionari/ària interí/ina d’un/a auxiliar administratiu/iva per treballar al Departament d’Intervenció durant el temps que duri la comissió de serveis de la Sra. Presentació Zafra Flores, actualment auxiliar administratiu dels jutjats en comissió de serveis, mitjançant un concurs de mèrits.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol del graduat escolar o equivalent.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• DNI.

Es valorarà:
• Experiència laboral en comptabilitat pública o privada, a raó de 1 punt per mes de feina com a auxiliar administratiu o administratiu en departaments de comptabilitat, i/o facturació, i/o gestió de personal, i/o control d’existències, en qualsevol administració, empresa pública o empresa privada, amb un mínim de 24 mesos, i un màxim de 70 punts.
• Títol de grau mitjà en gestió administrativa 25 punts
• Títol de grau superior en gestió administrativa 30 punts. (si es puntua el superior no es puntua el grau mitjà)

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
Del 17 de setembre al 28 de setembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament. Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral, formació complementària i coneixements d’idiomes), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tindrà lloc dilluns, 1 d’octubre, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.


Per a més informació, telefoneu al 971 82 95 95.

Artà, 11 de setembre de 2007