INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS DE MÚSICA
 

12/09/2007

SecretariaRAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABERQue l’Ajuntament d’Artà té previst contractar per obra o servei, per al curs 2007/2008 de l’Escola Municipal de Música, els professors següents:


Plaça Hores setmanals
Llenguatge musical i piano 35
Llenguatge musical i flauta 23
Llenguatge musical 12
Piano i cant coral 16,45
Orgue 2
Cant 3.45
Violí 21,15
Violí 7
Guitarra clàssica 2,30
Clarinet 9,15
Saxofon 13
Metall 15,45
Percussió 5.30
Bateria moderna 5
Piano (teclat) / combos 5
Baix elèctric, harmonia i educació de l’oïda 6
Combos / flauta / saxofon 5
Guitarra moderna 6
REQUISITS:

- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Títol de professor de música (títol de grau mitjà en l’especialitat a la qual s’opta, professor del pla del 66 o habilitats per la Conselleria d’Educació).
- Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent).
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.
- No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.


ES VALORARÀ:
- Experiència en lloc de feina igual.
- Formació específica.
- Formació superior a la requerida.
- Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.


ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
- Del l’11 de setembre al 25 de setembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CATALÀ:
- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixements): dimecres 26 de setembre, a les 9 h, a Na Batlessa.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24 o al 971 56 20 08.

Artà, 11 de setembre de 2007