INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cobrament imposts 2007
 

04/04/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que es posen a disposició del públic, per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l’any 2007 pels conceptes següents:

•IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
•TAXA SOBRE RESIDUS SÒLIDS.
•DESPESES SUMPTUÀRIES - VEDATS DE CAÇA.
•TAXA SOBRE LA VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL.
•GUALS PERMANENTS.
•TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

NUCLI D’ARTÀ:
DIES: del 15 d’abril al 15 de juny (excepte dissabtes i festius)
HORARI: de 9 h a 14 h
LLOC: oficina de Recaptació de l’Ajuntament

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE:
DIA: 21 de maig
HORARI: de 9 h a 13 h
LLOC: edifici municipal de la Bassa d’en Fasol

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 4 d’abril de 2007