INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban tècnic d’orientació i inserció laboral
 

16/03/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
per ordre del president de la Mancomunitat del Nord de Mallorca,
FA A SABER

Que la Mancomunitat del Nord de Mallorca té previst contractar un/a tècnic d’orientació i inserció laboral per treballar en el Servei d’Orientació de la Mancomunitat (a l’oficina d’Artà). El contracte és per obra o servei fins dia 31 d’octubre de 2007.


REQUISITS:
• Tenir la capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Llicenciatura o diplomatura en branques socials: treball social, educació social, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, graduat social i dret.
• Coneixement de la llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Superar la prova de coneixements bàsics d’informàtica.


ES VALORARÀ:
• Experiència laboral en lloc de feina igual o similar.
• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.
• Estudis d’especialitats, cursos de postgrau o màsters en temes socials o d’ocupació.
• Certificat de coneixements de català superior a l’exigit com a requisit.
• Coneixements d’idiomes acreditats oficialment.
• Maneig de programes d’ofimàtica.
• Entrevista personal.


ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Les sol•licituds s’han de dirigir al president de la Mancomunitat del Nord de Mallorca i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Artà, de dia 16 de març a dia 2 d’abril de 2007.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits, o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el personal funcionari que els rebi els pugui confrontar.PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I D’INFORMÀTICA.
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar que posseeixen el nivell B de la JAC o equivalent) tendrà lloc dimarts 3 d’abril, a les 9 h, a l’edifici municipal Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.
• La prova d’informàtica tendrà lloc dia 9 d’abril, a les 9 h, a l’edifici municipal Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.
• L’entrevista personal es farà dilluns 11 d’abril, a les 10 h, a l’edifici municipal Ses Escoles, carretera de Sant Salvador, s/n.Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 16 de març de 2007