INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 27/06/06
 

23/06/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de juny de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 25 d’abril de 2006.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la modificació del reglament de la residència de persones majors d’Artà per incloure la regulació de les estades temporals o de respir.

3. Nomenament de la regidora Maria Paula Ginard Vílchez com a representant de la corporació en els òrgans col•legiats i en les institucions en què ha de ser representada.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 12 de juny de 2006 del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de l’obra “Xarxa d’enllumenat públic al sector es Tren” mitjançant subhasta amb procediment d’urgència.

5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 12 de juny de 2006 del plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat de l’obra nomenada “Condicionament de la zona del pas a nivell i pàrking de la rotonda de Ses Païsses.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny de 2006.

7. Precs i preguntes.


La batlessa,
Artà, 23 de juny de 2006