INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban modificació criteris admissió escoleta
 

31/05/2006

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que la Junta de Govern Local de dia 30 de maig de 2006 va aprovar modificar la normativa que han elaborat els Serveis Educatius Municipals, pel que fa als criteris d’admissió d’alumnes a les escoletes municipals per al curs 2006-2007, que es reprodueix a continuació:

“Les places de l’escoleta que restin vacants després d’haver finalitzat el període de sol•licitud de matrícula, podran ser ocupades per infants que no compleixin el requisit d’edat.

El criteri que s’aplicarà per a l’admissió serà el de major edat dels infants sol•licitants.
Els infants que siguin derivats pels Serveis Socials, adjuntant informe pertinent de la treballadora social, tendran prioritat d’accés.

Ampliació del període de sol•licitud de matrícula
Del 5 al 16 de juny de 2006.

Comissió de Selecció

La funció d’aquesta comissió és l’adjudicació de les places vacants a les sol•licituds presentades d’acord amb aquesta normativa, la resolució dels casos dubtosos, reclamacions, així com aplicar els criteris de desempat.
Aquesta comissió es reunirà dia 20 de juny a fi d’adjudicar les places vacants.
Aquesta comissió de selecció estarà composta per:
- el regidor d’educació o persona en qui delegui
- un tècnic dels Serveis Educatius Municipals
- un membre de la cooperativa Aixa
- una educadora de l’escoleta
- un representant dels pares
Llistes provisionals i període de reclamacions

La llista provisional d’admesos s’exposarà a cada escoleta municipal dia 21 de juny.


Els sol•licitants que vulguin formalitzar reclamacions ho podran fer els dies del 22 de juny al 26 de juny, mitjançant una instància dirigida a la Comissió de Selecció que
s’ha de presentar a les oficines de l’Ajuntament. No s’admetran les reclamacions que presentin documentació nova o complementària.

Llistes definitives

Si hi ha hagut reclamacions, la Comissió de Selecció es tornarà a reunir dia 27 de juny. Després d’haver-se reunit la comissió de selecció i haver valorat les reclamacions es publicaran, dia 28 de juny, les llistes definitives d’admesos i la llista d’espera, que servirà per cobrir les vacants que es produeixin posteriorment.

Documents a aportar per a la matriculació dels admesos

- Fotocòpia del DNI dels pares.
- Fotocòpia del NIE per a estrangers residents o passaport.
- Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social on figuri l’infant.
- Fotocòpia de tot (pàgines escrites) del llibre de vacunacions, actualitzat.


Documentació obligatòria

- Fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família.”Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 31 de maig de 2006