INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban construcció mesos juliol i agost
 

05/06/2006

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL,
BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABER


Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de dia 26 de juliol de 2005, va aprovar, entre d’altres, l’Ordenança reguladora de la construcció en els nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i San Pedro (Artà) i en la zona de vianants dels carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes, segons la qual:

Durant el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost no es pot realitzar cap tipus d’obra en solars urbans que suposi moviments de terra o excavacions, enderrocaments totals o parcials d’edificacions, i realització d’estructures en edificis de qualsevol ús en els nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i San Pedro (Artà), en l’àmbit que té la classificació urbanística de sòl urbà, i en la zona de vianants dels carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes.

Així mateix, durant el període esmentat, no es pot dur a terme cap tipus d’obra civil promoguda per una persona particular que afecti vials públics, tant voravies com calçades, les quals han de quedar lliures de qualsevol ocupació per raó d’obres (materials, grues, maquinària, etc.), i només es permeten els contenidors homologats.

Tot allò que fa referència a infraccions i sancions s’ha de regir pel que disposen la Llei de règim del sòl, el Reglament de disciplina urbanística, el Decret 20/1987 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les altres disposicions concordants i complementàries.

Artà, 5 de juny de 2006Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.