INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 25.10.05
 

21/10/2005

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 d’octubre de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 29 de març de 2005.

2. Aprovació, si s’escau de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2005.

3. Aprovació, si s’escau, de la creació i de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2006.

4. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, que ha de regir la venda d’un immoble propietat de l’Ajuntament d’Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de plantilla de personal als efectes d’integració de la policia local en el grup C.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre i octubre de 2005.

7. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 21 d’octubre de 2005