INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 26/07/05
 

22/07/2005

SecretariaUs convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 de juliol de 2005, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de sessions anteriors.

2. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’explotació del bar cafeteria del Teatre Municipal.

3. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules administratives del Servei d’Educació Infantil de primer cicle, mitjançant concurs amb procediment obert.

4. Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, que ha de regir la venda d’un immoble propietat de l’Ajuntament.

5. Aprovació, si s’escau, del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà.

6. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança reguladora de la construcció en els nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i San Pedro (Artà) i en la zona de vianants dels carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes.

7. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de juliol de 2005, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2006.

8. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de juliol de 2005, referent a la modificació del conveni entre l’Ajuntament d’Artà i Mateu Llodrà Sansaloni, Rosa Llodrà Sansaloni, Tomàs Orell Serra i Maria Danús Rayó, referent al sector 2 de les Normes Subsidiàries.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juny i juliol de 2005.

10. Precs i preguntes.El batle,

Artà, 22 de juliol de 2005