INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cobrança 1
 

11/04/2005

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER

Que es posen a disposició del públic per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l'any 2005 pels següents conceptes:

*IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
*DESPESES SUMPTUÀRIES “VEDATS DE CAÇA”.
*TAXA SOBRE VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL.
*GUALS PERMANENTS.
*TAXA PER RECOLLIDA, TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

NUCLI D'ARTÀ
DIES: del 15 d’abril al 15 de juny
(excepte tots els dissabtes i festius)
HORARI: de 9 h a 13 h.
LLOC: Ajuntament.

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE
DIES: 30 de maig
HORARI: de 9 h a 13 h.
LLOC: Edifici Municipal.

Un cop acabat el termini d'ingrés, els deutes seran exigits mitjançant el procediment de constrenyiment i es devengaran amb el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 11 d’abril de 2005.