INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Acta de la sessió de la Junta de Govern Local de dia 8 de novembre de 2004
 

08/11/2004

Secretaria

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D’ARTÀ

Caràcter: ordinari
Data: 8 de novembre de 2004
Horari: 17 hores
Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament

Hi assisteixen:
Rafael Gili Sastre, batle
Josep Silva Jiménez, tinent de batle
Maria Antònia Sureda Martí, tinenta de batle
Maria Francisca Servera Pascual, tinenta de batle
Julen Adrián Gorostiza, tinent de batle

Celia Martinez-Piñeiro de Urquiza, secretària


Desenvolupament de la sessió. Acords

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

El batle obre la sessió i demana a la secretària que llegeixi l’esborrany de l’acta anterior, que s’aprova per unanimitat.

2. Obres

2.1. Vista la declaració d’interès general adoptada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca en la sessió de 23-09-2004, es concedeix al Consell Insular de Mallorca la llicència de xarxa de distribució de baixa tensió subterrània des d’ET “Gatovell” a la carretera PMV-404-2, pk 1,4, segons el projecte de l’enginyer tècnic elèctric Melchor García Umbert, visat amb el núm. 12040905, d’1-4-2004, les condicions de la qual són:

1. Es reposarà el paviment del camí amb una qualitat mínima igual a l’existent.

2. Aquesta declaració d’interès general serà vigent mentre no es modifiquin les circumstàncies existents en el moment del seu atorgament. En el cas que, a les edificacions on es preveu el subministrament es realitzin obres o actuacions destinades a produir un canvi d’ús, quedarà sense efecte i la persona interessada haurà de sol•licitar davant aquest Consell Insular, d’acord amb el procediment legalment establert, l’autorització per a la modificació de la declaració d’interès general.

Acreditada la realització dels esmentats actes d’edificació o ús del sòl sense disposar de les pertinents autoritzacions, aquest Consell Insular ordenarà a les empreses subministradores el cessament immediat en el subministrament de serveis, sense perjudici de les actuacions que pertoquin per l’incompliment del previst a l’article 16.2 de l’esmentada Llei del sòl rústic amb relació a l’article 27.1.c) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística.

3. En aplicació de l’article 30.1 de la Llei del sòl rústic, les dimensions i les característiques d’aquestes dotacions seran, en tot cas, les estrictament necessàries per al servei de l’activitat de què es tracti, i no podran donar servei a activitats diferents de la vinculada.


2.2. Vista la declaració d’interès general adoptada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca en la sessió de 23-09-2004, es concedeix a José Maria Fernández la llicència d’instal•lació d’una xarxa en mitjana tensió i centre de transformació, segons el projecte de l’enginyer tècnic elèctric Melchor García Umbert, visat amb el núm. 12024032, de 12-12-02 i 27-4-04, activitat a la qual es dotarà de subministrament 12 habitatges (pol. 20, parc. 96-97, 98, 105, 106, 109a, 109b, 110a i 110b i pol. 21, parc. 117, 119, 122 i 345), les condicions de la qual són:

1. Es reposarà el paviment del camí amb una qualitat mínima igual a l’existent.

2. La paret exterior del centre de transformació s’haurà de recular tres metres i mig des de l’eix del camí, com a mínim.

3. Els acabats exteriors de la construcció del centre de transformació hauran d’aconseguir l’adaptació a l’entorn (colors terrossos, recobrir, folrar, etc.).

4. Aquesta declaració d’interès general serà vigent mentre no es modifiquin les circumstàncies existents en el moment del seu atorgament. En el cas que, a les edificacions on es preveu el subministrament es realitzin obres o actuacions destinades a produir un canvi d’ús, quedarà sense efecte i l a persona interessada haurà de sol•licitar davant aquest Consell Insular, d’acord amb el procediment legalment establert, l’autorització per a la modificació de la declaració d’interès general.

Acreditada la realització dels esmentats actes d’edificació o ús del sòl sense disposar de les pertinents autoritzacions, aquest Consell Insular ordenarà a les empreses subministradores el cessament immediat en el subministrament de serveis, sense perjudici de les actuacions que pertoquin per l’incompliment del previst a l’article 16.2 de l’esmentada Llei del sòl rústic amb relació a l’article 27.1.c) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística.

5. En aplicació de l’article 30.1 de la Llei del sòl rústic, les dimensions i les característiques d’aquestes dotacions seran, en tot cas, les estrictament necessàries per al servei de l’activitat de què es tracti, i no podran donar servei a activitats diferents de la vinculada.


2.3. Vista la declaració d’interès general adoptada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca en la sessió de 23-09-2004, es concedeix a José Maria Fernández la llicència d’instal•lació d’una xarxa en baixa tensió, segons el projecte de l’enginyer tècnic elèctric Melchor García Umbert, visat amb el núm. 12024029, de 11-12-02 i 23-01-04, activitat a la qual es dotarà de subministrament 12 habitatges (pol. 20, parc. 96-97, 98, 105, 106, 109a, 109b, 110a i 110b i pol. 21, parc. 117, 119, 122 i 345), les condicions de la qual:

1. Es reposarà el paviment del camí amb una qualitat mínima igual a l’existent.

2. Aquesta declaració d’interès general serà vigent mentre no es modifiquin les circumstàncies existents en el moment del seu atorgament. En el cas que, a les edificacions on es preveu el subministrament es realitzin obres o actuacions destinades a produir un canvi d’ús, quedarà sense efecte i la persona interessada haurà de sol•licitar davant aquest Consell Insular, d’acord amb el procediment legalment establert, l’autorització per a la modificació de la declaració d’interès general.

Acreditada la realització dels esmentats actes d’edificació o ús del sòl sense disposar de les pertinents autoritzacions, aquest Consell Insular ordenarà a les empreses subministradores el cessament immediat en el subministrament de serveis, sense perjudici de les actuacions que pertoquin per l’incompliment del previst a l’article 16.2 de l’esmentada Llei del sòl rústic amb relació a l’article 27.1.c) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística.

3. En aplicació de l’article 30.1 de la Llei del sòl rústic, les dimensions i les característiques d’aquestes dotacions seran, en tot cas, les estrictament necessàries per al servei de l’activitat de què es tracti, i no podran donar servei a activitats diferents de la vinculada.


2.4. Vista la inscripció en el Registre de la Propietat de la vinculació de la superfície total de la parcel•la a l’activitat objecte de la llicència, de conformitat amb allò que disposa l’article 15 de la Llei 6/1997, de sòl rústic de les Illes Balears, els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a Catalina Payeras Nadal la llicència per reformar i ampliar un habitatge unifamiliar aïllat, en el polígon 13, parcel•la 134, segons el projecte de l’arquitecte Nicolás Valiente, visat amb el núm. 1/0827/04, de 6 de febrer.

2. Concedir 6 mesos a la persona interessada per presentar el projecte d’execució corresponent i l’estudi de seguretat i salut, sense els quals no es poden començar les obres.


2.5. Vista la resolució del Departament del Territori del Consell de Mallorca de data 20 d’octubre de 2004, es concedeix la llicència a Gary Rayner per construir una piscina annexa i la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat, en el passeig d’Artà, núm. 15, Poble Marítim 1, M-2, de la Urbanització Betlem, segons el projecte de l’arquitecte Andreas Schulz, visat amb el núm. 6/0527/04, de 14 de març.


2.6. Concedir a Jörg Lemberg la llicència al projecte modificat de restauració i consolidació estructural d’un habitatge unifamiliar aïllat en el transcurs de les obres, en el polígon 19, parcel•la 59, segons el projecte de l’arquitecte Walter Cattaneo, visat amb el núm. 6/1776/04, de 25 d’agost, i que obtingué permís per construir l’habitatge per Decret de Batlia de 26 de juny de 2003.


2.7. Concedir a Maria Obdúlia Sureda Brunet la llicència d’obres per obrir un portal de 2,20 x 2,20 m, a l’immoble situat en el carrer de Sant Joan, núm. 51, de la Colònia de Sant Pere, segons el projecte de l’arquitecte Jaime Gual Beltrán, visat amb el núm. 2051/04, de 25 de juny.


3. Sol•licitud de lloc de venda al mercat artesanal

Vista la sol•licitud que presenta Marcia Lagasse, amb què exposa que té sol•licitat un lloc de venda en el mercat artesanal, per la qual cosa es troba en la llista d’espera de la resta de sol•licituds presentades;

Vist que sol•licita que, a l’espera que hi hagi un lloc disponible en el mercat esmentat, es pugui col•locar la parada en el passeig dels Tarongers del recinte de Na Batlessa;

Vist l’informe de la Policia Local, segons el qual:

“La col•locació d’aquestes parades perjudicaria la venda als venedors ja col•locats i el pas del passeig dels Tarongers quedaria molt estret i crearia molts d’embussos.”;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Denegar a Marcia Lagasse allò que sol•licita, en base a l’informe de la Policia Local.

2. Trametre aquest acord a la persona interessada.


4. Aprovació de pressupost

Vist el pressupost que presenta a aquest Ajuntament l’empresa Telim SL, referent a 21 contenidors de 120 l i 6 papereres de 50 l, el qual s’apuja a la quantitat de 1.002 € —sense IVA—;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar el pressupost de 1.002 € —sense IVA— que presenta l’empresa Telim SL, referent a 21 contenidors de 120 l i 6 papereres de 50 l.

2. Trametre aquest acord a l’empresa interessada.


5. Sol•licitud de baixa de reservat de minusvàlid

Vista la sol•licitud que presenta Pablo Sánchez Ledesma amb què exposa que té concedida una plaça d’aparcament reservada per a minusvàlid davant del seu domicili, és a dir, en el carrer de Sant Francesc, núm. 15, així com a l’altra banda de carrer, ja que aquest carrer està regulat per quinzenes;

Vist que sol•licita donar de baixa aquest reservat de minusvàlid, perquè ha de canviar de domicili;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Donar de baixa el reservat de minusvàlid del carrer de Sant Francesc, núm. 15, i despintar la línia groga de l’altra banda de carrer.

2. Trametre aquest acord a la persona interessada, a la Policia Local i a la Brigada Municipal d’Obres.


6. Subvencions municipals especials

6.1. Vista l’acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de les Subvencions Municipals, en què es revisen les sol•licituds de subvenció extraordinària, presentades dins el segon trimestre de l’any 2004, i en què s’elabora la proposta d’assignació;

Vist que el Club Esportiu Sant Salvador —bàsquet— ha presentat una sol•licitud de subvenció extraordinària per anar a jugar l’ascens a la divisió femenina els dies 28, 29 i 30 de maig a Menorca;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir al Club Esportiu Sant Salvador —bàsquet— una subvenció extraordinària de 750 € per cobrir les despeses de l’activitat que es va dur a terme els dies 28, 29 i 30 de maig, després d’haver presentat el justificant que acrediti les despeses de l’activitat esmentada.

2. Trametre aquest acord a Maria Ginard Mas, representant del Club Esportiu Sant Salvador —bàsquet—.


6.2. Vista l’acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de les Subvencions Municipals, en què es revisen les sol•licituds de subvenció extraordinària, presentades dins el tercer trimestre de l’any 2004, i en què s’elabora la proposta d’assignació;

Vist que no s’ha presentat cap sol•licitud i que la Comissió Avaluadora de les Subvencions Municipals acorda traslladar la quantitat corresponent del tercer trimestre al quart trimestre, la qual cosa fa que hi hagi un fons total de 1.500 €;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Donar-se per assabentats de l’acord de la Comissió Avaluadora de les Subvencions Municipals, referent a traslladar la quantitat corresponent del tercer trimestre al quart trimestre.

2. Trametre aquest acord a la Comissió Avaluadora de les Subvencions Municipals.


7. Conveni de cooperació en matèria d’educació de persones adultes entre l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria d’Educació i Cultura

Vist el conveni de cooperació en matèria d’educació de persones adultes entre l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria d’Educació i Cultura, l’objecte del qual és la col•laboració d’ambdues institucions en el programa conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes en l’àmbit territorial del municipi d’Artà al llarg del curs escolar 2003/2004;

Vists i estudiats els acords d’aquest conveni, el qual vigirà fins al 31 de desembre de 2004;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar el conveni de cooperació en matèria d’educació de persones adultes entre l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria d’Educació i Cultura esmentat.

2. Trametre aquest acord a la Conselleria d’Educació i Cultura.


8. Conveni de col•laboració entre l’Associació d’Amics de la Música i l’Ajuntament d’Artà per a la dinamització musical a la Colònia de Sant Pere

Vist el conveni de col•laboració signat el mes de febrer de 2004 entre l’Associació d’Amics de la Música i l’Ajuntament d’Artà per a la dinamització musical a la Colònia de Sant Pere;

Vist que, segons la clàusula 5 d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Artà ha de subvencionar l’Associació d’Amics de la Música amb la quantitat anual de 2.500 €;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a l’Associació d’Amics de la Música una subvenció de 2.500 €, d’acord amb la clàusula 5 del conveni de col•laboració signat el mes de febrer de 2004 entre l’Associació d’Amics de la Música i l’Ajuntament d’Artà per a la dinamització musical a la Colònia de Sant Pere.

2. Trametre aquest acord a Salvador Martí Bisbal, president de l’Associació d’Amics de la Música.


9. Circulació

Vist l’informe de la Policia Local, segons el qual:

“Atès que, amb la vigilància diària del trànsit, s’ha observat que el creuer de la Gran Via de la Constitució amb el carrer de les Parres presenta algunes dificultats, tant per al trànsit rodat com per als vianants, perquè és un lloc amb molta concurrència i per la manca de visibilitat dels vehicles que circulen pel carrer de les Parres quan arriben a la cantonada amb la Gran Via de la Constitució;

Vist que es proposa una reforma per millorar les condicions de mobilitat i de seguretat en aquest punt, tant per al trànsit rodat com per als vianants, que és:

- Senyalitzar correctament un pas de vianants per creuar la Gran Via de la Constitució.
- Pintar una línia groga en el carrer de les Parres, a la cantonada esquerra amb la Gran Via de la Constitució —circulant des del carrer de Ciutat— .
- Augmentar l’amplada de la voravia a les cantonades per delimitar de millor manera l’espai on és permès l’estacionament i l’espai reservat per als passos de vianants, els quals disposen d’una millor visibilitat de la via i, per tant, dels vehicles que hi circulen.”;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Autoritzar les reformes proposades per la Policia Local per al creuer entre la Gran Via de la Constitució i el carrer de les Parres per millorar les condicions de mobilitat i de seguretat en aquest punt, tant per al trànsit rodat com per als vianants.

2. Trametre aquest acord a la Policia Local i a la Brigada Municipal d’Obres.


10. Sol•licitud d’ajuda no tècnica municipal

Vista la sol•licitud que presenta Josefa Rodríguez Calvo, amb què demana una ajuda econòmica per poder pagar els llibres escolars;

Vist que l’import de la quantia sol•licitada s’apuja a la quantitat de 164,85 €;

Vist l’informe favorable emès per la treballadora social de l’Ajuntament;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a Josefa Rodríguez Calvo una subvenció de 164,85 €, equivalent a la quantia esmentada, per poder pagar els llibres escolars.

2. Trametre aquest acord a la persona interessada.


11. Aprovació de la primera i única certificació de l’obra Condicionament del camí de Son Catiu

Vista la 1a i única certificació de l’obra Condicionament del camí de Son Catiu, que subscriu el tècnic director de l’obra, amb què acredita l’obra executada al contractista per valor de 21.500 €;

Els reunits acorden, per unanimitat:

a) Aprovar la 1a i única certificació de l’obra Condicionament del camí de Son Catiu per un import de 21.500 €.

b) Ordenar el pagament de l’import de la 1a i única certificació a COEXA SA, empresa adjudicatària.

c) Trametre aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’obra i a la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.


12. Aprovació de certificacions d’obra

12.1. Aprovació de la 7a certificació de l’obra Edifici de PB i PP1, destinat a Centre de Dia de la 3a Edat

Vista la 7a certificació de l’obra Edifici de PB i PP1, destinat a Centre de Dia de la 3a Edat, que subscriu el tècnic director de l'obra, amb què acredita l’obra executada al contractista per valor de 13.625,05 €;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar la 7a certificació de l'obra Edifici de PB i PP1, destinat a Centre de Dia de la 3a Edat, amb un pressupost total de 13.625,05 €.

2. Ordenar el pagament de l’import de la 7a certificació a Obras y Promociones COMAS SA, empresa adjudicatària.

3. Trametre aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’obra.


12.2. Aprovació de la 1a certificació de l’obra Reforma integral del canvi de coberta de l’edifici de l’Ajuntament d’Artà

Vista la 1a certificació de l’obra Reforma integral del canvi de coberta de l’edifici de l’Ajuntament d’Artà, que subscriuen els tècnics directors de l'obra, amb què acrediten l’obra executada al contractista per valor de 109.736,52 €;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar la 1a certificació de l’obra Reforma integral del canvi de coberta de l’edifici de l’Ajuntament d’Artà, amb un pressupost total de 109.736,52 €.

2. Ordenar el pagament de l’import de la 1a certificació a Obras y Promociones COMAS SA, empresa adjudicatària.

3. Trametre aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’obra.


El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El batle