INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Acta de la sessió de la Junta de Govern Local de dia 15 de novembre de 2004
 

15/11/2004

Secretaria

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D’ARTÀ

Caràcter: ordinari
Data: 15 de novembre de 2004
Horari: 17 hores
Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament

Hi assisteixen:
Rafael Gili Sastre, batle
Josep Silva Jiménez, tinent de batle
Maria Antònia Sureda Martí, tinenta de batle
Maria Francisca Servera Pascual, tinenta de batle
Julen Adrián Gorostiza, tinent de batle

Celia Martinez-Piñeiro de Urquiza, secretària


Desenvolupament de la sessió. Acords

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

El batle obre la sessió i demana a la secretària que llegeixi l’esborrany de l’acta anterior, que s’aprova per unanimitat.

2. Obres

2.1. Concedir a Pere Miguel Rigo Pons la llicència de modificacions en el transcurs de les obres i d’addició d’una piscina, en el carrer de la Mata, núm. 68, de la Urbanització Sant Pere, solar 07, segons el projecte de l’arquitecte Carlos Serra Rey, visat amb el núm. 6/1490/04, de 14 de juliol, i que obtingué permís per construir l’habitatge unifamiliar aïllat per Decret de Batlia de 18 de desembre de 2000.


2.2. Vist el projecte d’execució que presenta Llorenç Gili Flaquer, redactat per l’arquitecte Llorenç Gili Flaquer, visat amb el núm. 1/6248/04, de 26 de juliol;

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal, segons el qual el projecte d’execució presentat es correspon amb el bàsic que va obtenir la llicència per Decret de Batlia de 2 d’abril de 2001, per construir un edifici de locals i habitatges entre mitgeres, en el carrer de Ciutat, cantonada amb el carrer de Joan Lluís Estelrich;

Els reunits acorden, per unanimitat:

Aprovar el projecte d’execució presentat.

2.3. Concedir a Maria Femenias Massanet la renovació de la llicència concedida per Decret de Batlia de 21 de gener de 2002 per reformar i ampliar un magatzem entre mitgeres, per destinar-lo a habitatge, en el carrer d’Andreu Ferrer Ginard, núm. 29, abans carrer de Menéndez Pidal.


3. Sol•licitud d’instal•lació d’un gual permanent

Vista la sol•licitud que presenta Guillermo Mascaró Danús, amb què demana la instal•lació d’un gual permanent en el carrer del Tren, núm. 40, de 3,80 metres de llargària;

Vist l’informe de la Policia Local de l’Ajuntament, segons el qual és factible col•locar un gual permanent de 3 metres a la cotxeria esmentada i pintar una línia groga de 3 m de llargària perquè la cotxeria només fa 2,50 m;

Els reunits acorden, per unanimitat:

a) Autoritzar la instal•lació del gual permanent sol•licitat, de 3 metres de llargària, en el carrer del Tren, núm. 40.
b) Comunicar aquest acord a la persona interessada, a la Policia Local i a la Brigada Municipal d'Obres.


4. Cementeri Municipal

4.1. Vista la sol•licitud que presenta Juan Romero Castellano, perquè se li concedeixi a perpetuïtat un nínxol de la segona ampliació del Cementiri Municipal d’Artà;

Vista la base 6.2 de les normes per atorgar concessions a perpetuïtat en el Cementiri Municipal d’Artà;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a la persona que s’esmenta a continuació la unitat d’enterrament següent, després d’haver pagat la totalitat de la quota de cessió de drets.

DNI 25 260 885 P Castellano Romero, Juan 1 nínxol 1.282,04 €

2. Comunicar a la persona interessada que, una vegada efectuat el pagament, s’entregarà el títol corresponent.


4.2. Vista la sol•licitud que presenta Maria Emilia Picazo Muntaner, perquè se li concedeixi a perpetuïtat un nínxol de la segona ampliació del Cementiri Municipal d’Artà;

Vista la base 6.2 de les normes per atorgar concessions a perpetuïtat en el Cementiri Municipal d’Artà;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a la persona que s’esmenta a continuació la unitat d’enterrament següent, després d’haver pagat la totalitat de la quota de cessió de drets.

DNI 42 948 836 Q Picazo Muntaner, Maria Emilia 1 nínxol 1.282,04 €

2. Comunicar a la persona interessada que, una vegada efectuat el pagament, s’entregarà el títol corresponent.
4.3. Vista la sol•licitud que presenta Rafael Ginard Servera, perquè se li concedeixi a perpetuïtat un nínxol de la segona ampliació del Cementiri Municipal d’Artà;

Vista la base 6.2 de les normes per atorgar concessions a perpetuïtat en el Cementiri Municipal d’Artà;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a la persona que s’esmenta a continuació la unitat d’enterrament següent, després d’haver pagat la totalitat de la quota de cessió de drets.

DNI 41 290 318 M Ginard Servera, Rafael 1 nínxol 1.282,04 €

2. Comunicar a la persona interessada que, una vegada efectuat el pagament, s’entregarà el títol corresponent.


5. Targetes d’identificació de vehicles

Vista la sol•licitud que presenta Manuel Rodrigo Angueta Jacome, amb què sol•licita que se li expedeixi una targeta d’identificació de vehicles (TAE) per poder circular amb el vehicle pel carrer Nou (IT-102);

Vist que, per poder expedir la targeta d’identificació de vehicles (TAE) esmentada, han d’estar empadronats en aquesta zona;

Vist que s’ha revisat el padró d’habitants i que s’ha comprovat que Manuel Rodrigo Angueta Jacome està empadronat en el municipi d’Artà, concretament, a la zona IT-102;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Autoritzar, per a Manuel Rodrigo Angueta Jacome, l’expedició de la targeta d’identificació de vehicles (TAE) sol•licitada per poder circular per l’itinerari IT-102 (entrada pel carrer Nou i sortida pel carrer de Na Batlessa) ja que, segons el padró municipal, està empadronat en el municipi d’Artà i, concretament, a la zona IT-102 esmentada.

2. Trametre aquest acord a la persona interessada i a la Policia Local.


6. Sol•licitud d’instal•lacions temporals a la platja de Cala Mitjana

Vist l’escrit tramès a aquest Ajuntament per la Demarcació de Costes de les Illes Balears, amb què sol•licita l’informe relatiu a la sol•licitud d’autorització per ocupar béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb les següents instal•lacions de temporada en un tram de costa anomenat Cala Mitjana, segons el projecte presentat:

PETICIÓ: 1 quiosc bar i 25 hamaques

PETICIONARI : Patricia Rullán Torres

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Informar favorablement la sol•licitud formulada per Patricia Rullán Torres, referent a la instal•lació temporal a la platja de Cala Mitjana, sempre que s’acompleixin els requisits següents:

? Que es realitzi només l’activitat que s’autoritza per la Demarcació de Costes.
? Que el quiosc bar sigui desmuntable.
? Que es netegi la platja al principi de la concessió i que es mantingui neta permanentment mentre aquesta duri.
? Que s’acompleixin, escrupolosament, les condicions de seguretat, neteja i embelliment que s’assenyalen en el projecte.
- Que es mantingui i es conservi la bandera indicativa de l’estat de la mar i aquells complements necessaris per garantir unes condicions de seguretat mínimes per als banyistes.
- Que es respecti l’horari diürn del quiosc bar.

2. Trametre aquest acord a la Demarcació de Costes de les Illes Balears i a la persona interessada.


7. Sol•licitud d’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vista la sol•licitud que presenta Sebastián Ginard Ginard, amb què exposa que és propietari d’un vehicle —tractor— del qual se li ha enviat la notificació per pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2004;

Vist que sol•licita l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’any 2004 del vehicle —tractor— amb matrícula IB 00871 VE, pel fet d’estar destinat a serveis agrícoles;

Vist que presenta una fotocòpia del permís de circulació i de la cartilla d’inspecció agrícola del vehicle esmentat;

Vist que s’acompleixen els requisits establerts en l’article 4, 1g, de l’Ordenança de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre exempcions i bonificacions, segons el qual, els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola estan exempts d’aquest impost;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Concedir a Sebastián Ginard Ginard la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb matrícula IB 00871 VE.

2. Donar de baixa del padró de vehicles de tracció mecànica el rebut emès l’any 2004 del vehicle amb matrícula IB 00871 VE.

3. Trametre aquest acord a la persona interessada.


8. Cancel•lació de garantia definitiva

Vist l’expedient instruït a sol•licitud de Solarta Balear SL, empresa adjudicatària del subministrament d’equipaments per a la instal•lació fotovoltaica del Teatre d’Artà, per a la cancel•lació definitiva, que s’apuja a la quantitat de 4.333,76 €;

Vist l’informe favorable emès per l’enginyer industrial, Miquel Oliver Sansó, i per l’arquitecte Andreas Schulz, segons el qual s’ha comprovat el bon estat de conservació de tot el material i que aquest coincideix amb allò que s’especifica en el projecte, per la qual cosa es pot tornar la fiança dipositada com a garantia d’execució correcta;

Vist que s’han acomplert els tràmits establerts en la legislació vigent en matèria de contractació de les corporacions locals;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Cancel•lar la garantia definitiva a Solarta Balear SL, que s’apuja a la quantitat de 4.333,76 €.

2. Trametre aquest acord a Solarta Balear SL.


9. Sol•licitud de rescissió de contracte laboral

Vista la sol•licitud que presenta Carme Hernández Sastre, treballadora de l’Ajuntament, amb què exposa que, a causa de la comunicació de canvi de la jornada de treball, la qual cosa li suposa una modificació substancial de les seves condicions de feina; i amb què demana, acollint-se a l’article 41.3 2n de l’Estatut dels treballadors, rescindir el seu contracte laboral amb la indemnització que li correspon;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Rescindir el contracte laboral a Carme Hernández Sastre, d’acord amb la seva sol•licitud.
2. Aprovar la indemnització de 5.000 € a Carme Hernández Sastre.
3. Trametre aquest acord a la persona interessada.


10. Ratificació de l’encàrrec dels treballs de la revisió de les Normes subsidiàries d’Artà

Vist que la Comissió de Govern, amb data 29 de novembre de 1999, acordà encarregar a un equip multidisciplinari, encapçalat per l’arquitecte Mateu Carrió Muntaner, els treballs de la redacció de la revisió de les NS d’Artà;

Vist l’escrit presentat per Mateu Carrió Muntaner dia 26 d’octubre de 2004, amb què demana la ratificació expressa de l’encàrrec dels treballs de revisió de les NS que se li va fer en el seu dia per un equip de govern distint a l’actual;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Ratificar l’encàrrec a l’arquitecte Mateu Carrió Muntaner dels treballs de revisió de les normes subsidiàries.

2. Trametre aquest acord a l’arquitecte Mateu Carrió Muntaner.


El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El batle