INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 1r Període de Cobrança
 

14/04/2004

Recaptació

MARGALIDA TOUS FERRER,
BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER


Que es posen a disposició del públic, per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l’any 2004 pels següents conceptes:


*IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
*VEDATS DE CAÇA
*TAXA SOBRE VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL
*TAXA SOBRE ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D'APARCAMENTS
*TAXA PER RECOLLIDA, TRANSFÈRENCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

NUCLI D’ARTÀ
DIES: del 15 d’abril al 15 de juny
(excepte dissabtes i festius)
HORARI: de 9 h a 13 h
LLOC: Ajuntament d’Artà

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE
DIA: 24 de maig
HORARI: de 9 h a 13 h
LLOC: Edifici Municipal de la Colònia

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritaran el recàrrec, els interessos de demora i les altres despeses corresponents.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

Artà, 14 d’abril de 2004