INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Devolució dels drets d'examen Oferta Pública de SFM
 

10/04/2012

Batlia

El Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, en sessió de dia 22 d'agost de 2011, va adoptar acord en relació a la darrera Oferta Pública de SFM consistent en deixar sense efectes la convocatòria d'oposicions d'aquesta entitat pública empresarial com a conseqüència de la falta de dotació pressupostària necessària. Igualment es va acordar que es retornin per transferència les quantitats abonades pels aspirants en concepte de drets d'examen, prèvia sol•licitud per escrit per part d'aquests amb identificació del compte corrent en el que s'ha de fer l'ingrés.

Per tal de poder realitzar la devolució dels drets d'examen als aspirants que en el seu moment varen participar en aquella, s'adjunta el model de sol•licitud.

El termini de presentació de les sol•licituds es de vint dies hàbils a partir de la publicació en el BOIB.

Les sol•licituds es podran presentar a les oficines de SFM, Passatge Cala Figuera, 6, de Palma (Son Rullan) en horari de registre o en qualsevol altre de les formes que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.BOIB

Instància