INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 MODEL D'ADHESIÓ AL PLA DE PAGAMENT
 

11/04/2012

Secretaria

Benvolgut proveïdor,Com bé en sou coneixedor amb l’entrada en vigència del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que se determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, els Ajuntaments han realitzat diverses accions i, en concret l’Ajuntament d’Artà les següents:1. El 15 de març de 2012 va trametre al Ministerio de Hacienda la relació de totes les factures de proveïdors a 31 de desembre de 2011 i pendents de pagament.2. El 30 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla d’ajust i el va trametre al Ministerio de Hacienda.Ara, en aquests moments correspon als proveïdors confirmar la seva adhesió al Pla de pagaments del Govern, havent de realitzar les gestions següents:Del 2 al 22 d’abril de 2012 els proveïdors podran donar la seva acceptació al mecanismo de finançament del RDL 4/2012 a través d’un dels següents mitjans:VIA TELEMÀTICA (mètode recomanat) fins el 22 d’abril de 2012 Amb accés directe a l’aplicació informàtica centralitzada de l’AEAT, essent necessari certificat digital. Per aquesta via es pot tramitar de forma masiva totes les factures. (www.agenciatributaria.es)VIA PRESENCIAL A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ fins el 20 d’abril de 2012. (horari de registre d’entrada de 9 a 14 h.) Us adjuntem un document annex d’acceptació voluntària al mecanisme de finançament, que s’haurà d’omplir individualment un per a cada factura, i amb totes les dades que s’indiquen, signar i segellar per l’empresa que figura com a proveïdor i entregar-lo al registre general de documents de l’Ajuntament d’Artà.La informació que hauran d’indicar els proveïdors a qualsevol de les dues vies són:1. Acceptació per el proveïdor

2. Data de l’acceptació per el proveïdor

3. Número de compte corrent. Es facilitarà el IBAN i el BIC.

4. Naturalesa de PYME o Autònom segons l’AEAT.

5. Si s’ha acordat una quitança.

6. Import del principal amb el descompte de la quitança, en cas d’existir.IMPORTANT:• Només es pot utilitzar una de les dues vies.

• En el supòsit que el proveïdor no comuniqui la voluntat d’adhesió al

procediment, no cobrarà per aquesta via.ALTRE INFORMACIÓ IMPORTANTEn el supòsit que no figuri en el llistat de factures pendents de pagament tramès el 15 de març de 2012 al Ministerio, podrà presentar:Sol.licitud de certificat individual de reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament, a formular pel proveïdor. S’haurà d’ajustar al model de l’Annex I de l’Ordre HAP/537/2012, o altre similar que contingui tota la informació.S’haurà d’omplir una sol.licitud per a cada obligació reclamada. Per a resoldre qualsevol dubte us podeu adreçar per via telefònica a l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament d’ ArtàAprofito per saludar-vos atentament,Artà, 11/04/2012

La Secretària – Interventora,Celia Martínez-Piñeiro de UrquizaModel a presentar