INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament aprova la modificació de les ordenances per a 2012
 

24/10/2011

BatliaNoves taxes: Matrimoni civil, que es podrà celebrar també a Ses Païsses, Can Solivelles i a la Colònia; taxa per l'aprofitament especial del domini públic a les operadores de telefonia mòbil. Es modifiquen taxes per a incentivar la creació de noves empreses, i el trasllat d'empreses al Polígon industrial.
L'Ajuntament, en sessió plenària extraordinària celebrada el 4 de novembre, va aprovar la modificació de les ordenances que regulen impostos, taxes i preus públics i que han d'entrar en vigor a partir de dia 1 de gener de 2012. A gairebé la majoria de les ordenances s'ha previst aplicar un augment de l'IPC, a no ser l'IBI, la contribució,  on la taxa no augmenta i on s'introdueix el pagament fraccionat de rebuts.
L'equip de Govern també va dur a aprovació algunes modificacions d'altres ordenances introduint-hi nous aspectes com el de promoure la instal·lació de noves activitats econòmiques al municipi, elevar la bonificació a les empreses que decideixen implantar-se al polígon o incloure una taxa per al lloguer de taules i cadires de l'Ajuntament per part de particulars. L'augment de les taxes a la Residència es va fixar en un cinc per cent.


Com a novetat s'han introduït dues noves ordenances: la regulada de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil i la reguladora de la taxa per l'ús privatiu; i l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (que es cobrarà a partir d'un càlcul estatal), taxa per la qual es preveu ingressar entre 30.000 i 50.000 euros. A partir de dia 1 de gener serà possible la celebració de matrimonis civils a Ses Païsses, Can Solivelles , la Plaça de la Colònia i la Sala (fins ara l'únic lloc habilitat per a tal motiu). La prestació d'aquests serveis a la Sala serà de 100 euros i a Can Solivelles, Ses Païsses i Colònia de Sant Pere, de 200 euros. Els empadronats a Artà tindran exempció per contreure matrimoni a la Sala i una bonificació del 50 per cent a la resta de locals habilitats.


A continuació es farà una relació més pormenoritzada dels canvis que han sofert lles ordenances:


Ordenança núm. 3: Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S'aprova una modificació: augmentar al 75% la bonificació a les empreses que s'instal·lin al polígon industrial.


Ordenança núm. 6: Reguladora de la Taxa Obertura establiments. S'afegeix que hi haurà un 25% de bonificació a les noves activitats. Igualment es cobrarà l'edicte de publicació obligada a la premsa.


Ordenança núm. 7: Reguladora de la Taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans. S'elimina el 25 per cent de bonificació a aquells comerços que reciclen, ja que és intenció que, a partir de dia 1 de gener, s'introdueixi el porta a porta per a tota la població. Així mateix es proposa una bonificació progressiva del 75% el primer any, el 50% el segon any i 25% el tercer any, per les empreses que s'instal·lin al polígon.


Ordenança núm. 9: Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. S'augmenta l'ipc i s'afegeix el règim de gestió i liquidació de la taxa a l'article 6è.


Ordenança núm. 10: Reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal i Serveis funeraris. La proposta és la d'augmentar un 10% les quotes  tributàries i un vint per cent els serveis funeraris (de 20 euros es passa a 24). S'afegeix la taxa pel trasllat de restes, que té un preu igual al de la inhumació.


Ordenança núm. 16: Reguladora de la Taxa per instal·lació de taules i cadires en terrenys d’ús públic. Es va aprovar l'augment de l'IPC. Es crea una taxa de lloguer de taules i cadires de l'Ajuntament amb un preu per taula, cadira i dia. Estaran exemples les associacions sense afany de lucre que estiguin inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes. S'ha d'aplicar un  dipòsit de 50 €.


En la tarifa d'ocupació de taules i cadires en llocs públics, es reduirà la tarifa en un vint per cent amb un màxim de quatre metres.


Ordenança núm. 17: Reguladora de la Taxa per llocs de venda al mercat d’abastament. S'augmenta l'IPC i s'inclou que el mercat artesà és de temporada (de maig o octubre).


Ordenança núm. 18: Reguladora de la Taxa per l’ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de construcció i altres instal·lacions anàlogues. S'aprova l'augment de l'IPC i s'introdueix una reducció del vint per cent sempre que l'ocupació no superi els dos metres linials.


Ordenança núm. 21: Reguladora de la Taxa pel subministrament municipal d’aigua. L'augment és de l'IPC però s'afegeix el preu de 180 euros per als comptadors generals (els de comunitats grans).


Ordenança núm. 23: Reguladora de la Taxa pels serveis culturals i esportius.


A l'Escola de Música s'augmenta l'IPC, s'inclouen nous conceptes i s'augmenta un 25 per cent les classes colectives (perquè es volen incentivar les classes particulars).


Per obtenir la bonificació del 50 per cent per la Banda, s'hauran d'haver cursat quatre anys de formació a l'Escola Municipal de Música.


Els programes Estiu Viu i Viu l'esport patiran un augment del trenta per cent.


Ordenança núm. 24: Reguladora de la Taxa pel servei de la Residència de persones majors. S'aprova augmentar la quota un 5 per cent i una modificació que fa referència als residents amb antiguitat d'abans de  2007 que se'ls apliqui la Llei de Dependència hauran d'ingressar aquesta quota a l'Ajuntament.


Ordenança núm. 28: Reguladora de la taxa per l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics. L'augment és d'un 25 per cent.


Ordenança núm. 30: Reguladora de la taxa per centre de recollida d'animals. S'introdueix una nova gradació la grandària i la perillositat dels animals.