INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 El Tribunal Suprem ratifica la no subjecció a indemnització per la declaració de Sa Canova d'Artà com a àrea natural d'especial interès
 \N

15/04/2002

BatliaEl Tribunal Suprem ha emès sentència en el recurs de casació núm. 1831/97, interposat per José María Quiroga de Abarca, contra la sentència de 4 de febrer de 1994, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en les actuacions núm. 329/90, mitjançant les quals se sol·licitava indemnització per les conseqüències de l'entrada en vigor de la Llei 9/88 de 21 de setembre de 1988, per la qual es declarava Sa Canova d'Artà com a àrea natural d'especial interès.La secció sisena de la sala del contenciós-administratiu va dictar una sentència, en dia 2 de març de 2000, on diu, textualment:"Que hem de declarar i declaram no haver lloc al recurs de casació interposat per la representació processal de D. José María Quiroga de Abarca contra l'acta dictada per la Sala del Contenciós-administratiu de les Illes Balears dia 4 de febrer de 1997, la part dispositiva de la qual diu:

"La Sala acorda: Primer. Desestimar el recurs de súplica contra la providència de 30 de desembre de 1996. Segon. Sense costes".

Declaram ferma l'acta recorreguda.

S'imposen les costes d'aquest recurs a la part recurrent.

Faci's saber a les parts que contra aquesta sentència no hi ha cap recurs ordinari".

Els magistrats del Suprem que dictaren la sentència varen ser Juan Antonio Xiol Ríos (com a ponent), Francisco José Hernando Santiago, Jesús Ernesto Peces Morate, Francisco González Navarro, José Manuel Sieira Míguez i Enrique Lecumberri Martí.