INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 ACORD DE PACTE PER AL GOVERN DE L'AJUNTAMENT D'ARTÀ DURANT LA LEGISLATURA 2004-2007 QUE SIGNEN ELS PARTITS UNIÓ MALLORQUINA, PSIB-PSOE I ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS
 

02/12/2004


ACORD DE PACTE PER AL GOVERN DE L'AJUNTAMENT D'ARTÀ DURANT LA LEGISLATURA 2004-2007 QUE SIGNEN ELS PARTITS UNIÓ MALLORQUINA, PSIB-PSOE I ESQUERRA UNIDA-ELS VERDSAtesa la situació d'estancament a la qual ha arribat l'Ajuntament d'Artà les darreres setmanes, tot pensant en la necessitat que té el municipi d'un govern estable que treballi al servei de la ciutadania artanenca, des del diàleg, la transparència, l'eficiència i vetllant per l'interès general, les persones que sotasignen, representants del Partit dels Socialistes de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Unió Mallorquina i Esquerra Unida -Els Verds, arriben a un acord per fer possible la governabilitat i impulsar tota una sèrie de mesures en benefici d'Artà, segons els següents termes, que es comprometen a acomplir en tots els seus punts.

1.\tAcords programàtics consensuats1.1. Establir un pla de sanejament de la hisenda municipal.

1.2. Desenvolupar els acords presos pel plenari durant aquesta legislatura i que fins ara estaven bloquejats per l'equip de govern anterior, aplicant les correccions que es consensuïn entre els tres partits: organització de l'Ajuntament, comissions de festes, reestructuració del Gabinet d'Urbanisme, reforma del Patronat de la Residència, auditoria econòmica, anàlisi de l'edifici del Teatre, etc.

1.3. Aplicar de manera completa el Reglament de Participació Ciutadana i desenvolupar els diferents consells d'àrea i consells municipals de joventut, infantil, dones, persones majors, etc.

1.4. Crear un fòrum ciutadà de participació política i social a la Colònia de Sant Pere i encetar l'estudi i la discussió pública sobre la necessitat de constituir una entitat local menor a la Colònia .

1.5. Impulsar el Projecte Educatiu de Poble.

1.6. Promoure les energies renovables i l'estalvi energètic.

1.7. Promoure les empreses d'economia social.

1.8. Promoure l'agricultura, el turisme i la indústria lligats a les potencialitats del Parc Natural.

1.9. Promoure polítiques actives d'ocupació consensuades amb els agents econòmics locals i amb les administracions.

1.10. Suprimir les barreres arquitectòniques.

1.11. Posar en funcionament el Centre de Dia.

1.12. Mantenir i desenvolupar els serveis públics i els equipaments de titularitat municipal.

1.13. Promoure l'habitatge social.

1.14. Desenvolupar polítiques d'integració de la immigració.

1.15. Mantenir i desenvolupar les polítiques de cooperació internacional.

1.16. Aplicar polítiques de normalització lingüística.

1.17. Tramitar de manera completa tots els expedients de disciplina urbanística o, en el seu defecte, sol.licitar la subrogació per part del Consell de Mallorca dels expedients que, per qualsevol motiu, l'equip de govern no trobi oportú tramitar.

1.18. Executar el Pla de moderació del trànsit motoritzat.

1.19. Instar el retorn del tren.

1.20. Finalitzar les obres de les Escoles Velles i regularitzar el seu expedient i el de les obres de la Sala.

1.21. Generalitzar la recollida selectiva domiciliària.

1.22. Renegociar amb el Consell de Mallorca el conveni del POS i incloure el finançament de la xarxa de pluvials.

1.23. Redactar l'Agenda Local 21.

1.24. Regularitzar els contractes de manteniment dels serveis públics amb empreses externes, assegurant en tot cas la transparència i la lliure competència; o, alternativament, reforçar la Brigada Municipal per a l'execució directa dels treballs de manteniment per part de l'Ajuntament.

1.25. Convocar mensualment la junta de portaveus mensual i les tres comissions informatives (Hisenda/Interior, Urbanisme/Serveis/Medi Ambient, i Socioeducativa/Sociosanitària).

1.26. Delegar les competències de Batlia relatives a urbanisme a la Junta de Govern.

1.27. Promoure programes informàtics de codis oberts i programaris lliures.

1.28. Promoure estratègies de reducció de danys en polítiques sobre drogues.

1.29. Equiparar la jornada laboral de tot el personal de l'Ajuntament.2. Aspectes programàtics pendents de consens i/o que presenten un dissens manifest2.1. Pressuposts participatius.

2.2. Criteris de fiscalitat ecològica i social a les ordenances municipals (PVC, fusta certificada, habitatges buits, etc.).

2.3. Mancomunitat del Nord.

2.4. Instar al Govern la restauració i la defensa del Parc Natural de Llevant.

2.5. Revisió de les normes subsidiàries (defensa de les al·legacions presentades, incloent el Molí d'en Regalat, etc.).

2.6. Compra de la finca dels Canons i instància al Govern perquè n'assumeixi la compra.

2.7. Crear els equipaments necessaris per a complir la llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.

2.8. Polítiques i temes d'àmbit supramunicipal (Consell de Mallorca, Govern, Govern de l'Estat, forma d'estat, Unió Europea, etc.).3. Acords sobre l'expressió pública de les dissensionsL'expressió pública de les dissensions que es constaten en aquest document i d'altres que puguin sorgir (a les comissions informatives, Juntes de Govern, plenaris o a declaracions als mitjans de comunicació) es realitzarà sempre dins el màxim respecte cap a les forces polítiques i les persones que formen part de l'equip de govern, i sempre amb la voluntat manifesta de no posar en risc l'estabilitat i continuïtat d'aquest acord de govern.

Els grups signants es comprometen a no rompre la disciplina i la unitat de vot sobre els continguts que es contemplen en aquest Acord sense abans advertir-ho a la resta de grups, i possibilitar una reunió d'urgència de la Comissió de Seguiment amb l'objecte de trobar el consens o pactar la discrepància.4. Distribució de nomenaments de càrrecs i àrees de gestióLes àrees de Policia i Interior aniran lligades al càrrec de Batlia, i les àrees d'Obres i Serveis municipals aniran lligades a la 1ª Tinència de Batlia.

UM ocuparà la Batlia i la 3a Tinència de Batlia fins al mes de novembre de 2005.

PSOE ocuparà la 1a i la 4a tinències de Batlia durant aquest mateix període.

EU-EV ocuparà la 2a Tinència de Batlia fins al final del mandat electoral.

El novembre de 2005 UM i PSOE intercanviaran els seus càrrecs (Batlia i Tinències de Batlia) a la Junta de Govern i al Plenari.El Batle es compromet a convocar el plenari per dur a terme el canvi de batlia la darrera setmana de novembre de 2005. UM i PSOE decidiran quin dels seus regidors serà la persona que ocupi el càrrec de batlia en el període que els correspongui, així com les tinències de Batlia que els corresponguin, i podran canviar el regidor que ocupi les tinències de Batlia segons la seva conveniència.

UM gestionarà les següents àrees: Hisenda i Festes.

PSOE gestionarà: Foment, Comerç, Foravila, Medi Ambient, Urbanisme, Cultura, Esports i Joventut

EU-EV gestionarà les següents àrees: Benestar Social, Sanitat, Educació i Participació Ciutadana.5. RetribucionsEl càrrec de batle manté la dedicació exclusiva i la mateixa retribució actual.

El càrrec de 1r tinent batle tendrà dedicació exclusiva i una retribució de 14 pagues de 2.076 ? mes/bruts amb augment anual de l'IPC.

Es restaurarà el règim d'assistències dels regidors de la legislatura anterior.6. Comissió de Seguiment del PacteEstarà formada per dos regidors d'UM, dos del PSIB-PSOE i el regidor d'EU-EV, més dos membres dels comitès locals de cada grup polític, més un representant de les direccions de Mallorca de cada grup polític. Aquesta comissió es convocarà de manera ordinària bimensualment, i extraordinàriament cada vegada que ho sol.liciti un dels 3 grups polítics signants d'aquest pacte. Les funcions de la Comissió de Seguiment seran vetlar per l'estabilitat i el bon funcionament del pacte de Govern i cercar solucions consensuades per als problemes que hi puguin sorgir durant el desenvolupament de la tasca de govern.

Artà, 9 de juliol de 2004Per UM \t\t\tPel PSIB-PSOE \tPer EU/EV

Rafel Gili Sastre \t\tJosep Silva Jiménez \tJulen Adrián Gorostiza