INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'Ajuntament dóna un termini de deu dies a Becker per esmenar les deficiències en el seu expedient d'obres
 \N

30/01/2003

Batlia

L'Ajuntament d'Artà ha adreçat, en data 5 de febrer de 2003, una notificació al senyor Boris Becker i al seu arquitecte perquè, en un termini improrrogable de deu dies, esmenin les deficiències detectades en l'expedient d'obres que té obert a la Sala. Cal recordar que, per decret de 10 de juny de 2002, es va concedir a Boris Franz Becker la llicència de demolició parcial, de reforma interior i de legalització d'instal·lacions esportives annexes, en l'ampliació del seu habitatge aïllat en el polígon 9, parcel·les 24-4, 6, 7 i 8 segons el projecte bàsic presentat dia 15 d'abril de 2002. L'Ajuntament concedia un termini de sis mesos per presentar el projecte d'execució corresponent i l'estudi de seguretat i salut, sense els quals no es poden començar les obres de demolició esmentades. El termini ha passat (acabava el 10 de desembre) i no s'han presentat aquests documents. Si en aquest nou termini no es presenta s'entendrà que Becker desisteix de la seva sol·licitud. Aleshores l'Ajuntament procedirà a arxivar-la i s'obrirà l'expedient de caducitat de llicència.