INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 IBI: Noves bonificacions per a famílies nombroses
 

20/01/2017


Amb l’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal que regula l’impost sobre béns immobles, les famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació de la quota en funció del seu nivell de renda.

 

Aquesta bonificació només es pot aplicar en el cas d’immobles que constitueixin el domicili familiar i és proporcional a la renda anual per capita de tots els membres de la unitat familiar segons l’escala següent:

 

Imports de renda anual per capita

Percentatge de bonificació

Per imports inferiors o iguals al 40% del SMI*

90 %

Per imports superiors al 40% i inferiors o iguals al 60% del SMI*

70 %

Per imports superiors al 60% i inferiors o iguals al 80% del SMI*

50 %

Per imports superiors al 80% del SMI*

25 %

*SMI: salari mínim interprofessional anual calculat en base a 14 pagues.

 

Les persones interessades han de sol·licitar aquesta bonificació expressament. El termini per fer aquesta sol·licitud és de l’1 de gener al 31 de març de 2017 i s’ha de registrar a l’edifici de Can Solivelles (situat al costat de l’Ajuntament), de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.

 

 

Consultau l'ordenança aquí.

 

Així mateix, juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent:

 

1.    Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant una fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles.

2.    Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.

3.    Declaració de l’IRPF, corresponent a l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, de tots els membres que formin la unitat familiar. En el supòsit de no haver realitzat l’esmentada declaració, aquest s’ha de substituir per un certificat expedit per l’AEAT, a sol·licitud de la persona interessada, on quedin de manifest els ingressos obtinguts.