INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 AVÍS URGENT. Bar del Teatre. Nou termini de presentació de sol·licituds
 

29/12/2016

Secretaria

Una vegada rectificades les errades detectades en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la l’adjudicació del contracte del bar del Teatre Municipal d'Artà, ha sortit publicada al BOIB núm. 163 (29/12/2016) la comunicació dels nous terminis d'exposició pública i de presentació d'ofertes.

 

TERMINI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA: del 30/12/2016 al 24/01/2017

TERMINI DE PRESENTACÓ DE PROPOSTES: del 25/01/2017 al 01/02/2017 (a les 13 h)

 

A continuació es detallen les rectificacons duites a terme, que també podeu trobar al document "PRESSUPOST" dels documents de la licitació penjats al PERFIL DEL CONTRACTANT:

 

1.  Es rectifica en la clàusula 1. Objecte de la concessió, l’apartat 1.4, on diu:

 

<>

Ha de dir:

<<1.4.  Els béns immobles objecte de la present concessió estan dotats del servei de subministrament d’energia elèctrica i d’aigua. L’Ajuntament assumirà la despesa derivada del consum dels referits serveis d’aigua i electricitat. El concessionari no podrà realitzar cap tipus d’obra i modificació en dites instal·lacions sense el consentiment de l’Ajuntament.>>

 

2. Es rectifica  la clàusula 31. Cànon i, on diu:

<

concessió, s’ha optat perquè aquesta sigui gratuïta durant els dos primers anys de la concessió. Dita opció s’ha fonamentat amb la importància que des del punt de vista econòmic tenen les obligacions que l’atorgament de la concessió li suposarà al concessionari.

S’estableix un cànon de 150, 00 € mensuals, és a dir 14.400 €, durant tot el temps de duració del contracte, incloses les pròrrogues.>>

Ha de dir:

<<31. Cànon

S’estableix un cànon de 150.00 € mensuals, és a dir 14.400 € durant tot el temps de duració del contracte, incloses les pròrrogues, que es pagaran de dia 1 a dia cinc de cada mes, revisables anualment en funció de l’IPC general publicat anualment per l’INE.>>