INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Aprovats els pressupostos per a 2017, de 10,8 milions d'euros
 Destaquen les inversions en infraestructures hídriques i l'augment de la despesa en Serveis Socials

29/11/2016


L'Ajuntament d'Artà ha aprovat el pressupost de 2017, previst amb 10,8 milions d'euros, més o manco un milió més que l'any 2016 (9.740.000 euros). Els comptes varen rebre el vot favorable de l'equip de govern (El Pi, PSOE i Alternativa per Artà), en contra d'Unió d'Independents d'Artà i l'abstenció del PP, en el ple ordinari de dilluns 28 de novembre.

 

El batle, Bartomeu Gili, va destacar l'aposta per a la millora de les infraestructures de recursos hídrics, ja que hi ha una bona part d'inversions que es destinen a conceptes relacionats amb la gestió de l'aigua, i l'augment de la despesa en serveis socials, ja que s'hi suma més personal. També cal tenir en compte l'augment del 0,2 al 0,4 per cent del que es dedica als fons de cooperació internacional (l'obligació per a les administracions públiques és del 0,7, que Artà es marca com a objectiu de cara a finals de mandat).

 

A continuació, resumim a grans trets els comptes:

 

DESPESES

 

Personal. 4.278.441 euros (4,94 % més que 2016): L'augment respecte de 2016 respon a un augment en la plantilla. Es tracta, per una banda, de les places que s'han convocat a finals de 2016 i que encara no s'han resolt de les places interines de programa de tècnic de medi ambient, tècnic esportiu i enginyer, i la plaça de funcionari interí de jurista. Per l'altra, s'ha de tenir en compte que està prevista la subrogació del personal del teatre municipal, que a partir de gener passarà a dependre directament de l'Ajuntament, ja que s'ha liquidat la fundació.

 

Despeses corrents de béns i serveis. 3.725.587 euros (4,79 % més que 2016): Són les despeses i béns necessaris per al normal funcionament de l'Ajuntament.

 

Despeses financeres. 43.003 euros (17,68% manco que 2016): Es refereix a despeses corresponents als interessos dels préstecs.

 

Transferències corrents. 358.537 euros (13,29 % manco que 2016): S'hi apliquen les despeses per finançar operacions corrents. Per exemple, destaquen els 70.000 euros destinats a l'Associació Empresarial d'Artà, en vistes a una possible signatura d'un conveni perquè s'encarregui del desenvolupament de la marca 'D'Artà' i altres tasques de promoció del teixit econòmic del municipi. També inclou l'increment d'un 25 per cent de l'import destinat a les subvencions municipals, una proposta feta pel grup municipal UIA.

 

Fons de contingència. 40.000 euros: És una novetat, una nova obligació legal. Aquests doblers es reserven per a necessitats imprevisets i inajornables per a les quals l'Ajuntament no disposi de crèdit.

 

Inversions reals. 1.682.154 euros (75,55 % més que 2016): S'hi inclouen inversions que es complementen amb subvencions d'altres administracions i d'altres que finança completament l'Ajuntament. Algunes de les inversions són: l'eix cívic des de la plaça Conqueridor al carrer Montserrat Blanes, la millora de conduccions d'aigua, l'aportació municipal a una subvenció FEDER per al poblat talaiòtic de Ses Païsses, la instal·lació de plaques solars al CEIP Na Caragol, l'adquisició d'un vehicle elèctric, un pla d'inversions de millora de la gestió de l'aigua (control electrònic, etc.), l'estació transformadora per dotar de llum el futur PAC o les tasques de millora al punt verd.

 

Passius financers. 672.275 euros (1,41% menys que 2016): És el que es paga en concepte d'amortització de préstecs.

 

INGRESSOS

 

Imposts directes. 4.854.740 euros.

Aquest apartat comprèn la recaptació de l'IBI (impost de béns immobles), l'impost de circulació, l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i les plusvàlues. L'IBI és el concepte és important, pel qual es preveu recaptar 3.950.000 euros. Malgrat que la taxa s'ha rebaixat un 10% es manté la quantitat total que es va preveure l'any 2016, ja que s'han d'abonar els retards detectats en el recent procés de regularització cadastral que ha dut a terme el Govern central. 

 

Impostos indirectes. 301.600 euros: Hi destaca l'increment previst en l'impost sobre construccions, de 100.000 a 300.000 euros, degut a un increment de l'activitat econòmica, que ja s'ha constatat al municipi.

 

Taxes, preus públics i altres ingressos: 3.654.950 euros

 

Transferències corrents: 1.967.010 euros. Son ingressos d'atlres administracions públiques per destinar a despesa corrent (residència, centre de dia, etc)

 

Ingessos patrimonials: 21.700 euros.

 

La ciutadania compta amb 15 dies hàbils per fer al·legacions als comptes. En cas que no n'hi hagi, s'aprovaran automàticametnt.