INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 AJUTS PER AL LLOGUER D'HABITATGE: Ampliat el termini per sol·licitar-los fins el 18 de juliol
 

08/07/2016


El Govern de les Illes Balears ha ampliat fins el 18 de juliol el termini per sol·licitar els ajuts per al lloguer d'habitatge. Batejat com 'Pla de Lloguer Social", el projecte preveu la concessió d'ajudes per pagar el lloguer de fins a un 40 per cent de la renda anual amb un límit màxim de 200 euros al mes per habitatge

 

La sol·licitud es pot presentar de les següents maneres: per via telemàtica, a través de la pàgina web habitatge.caib.es, o bé de manera presencial. Si ho voleu fer així, heu de sol·licitar cita prèvia al telèfon 900 780 000. També es pot presentar mitjançant registre d'entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta única.

 

Els requisits per accedir a l'ajut són:

 

- Ser el titular d'un contracte d'arrendament que tengui una durada mínima d'un any. L'habitage ha d'estar situat en territori de les Illes Balears.

- Aquest habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent.

El propietari ha d'haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme corresponent. En cas de no haver-la dipositat en el moment de la firma del contracte, ho pot fer dins el termini obert pr sol·licitar aquest ajut. L'Ibavi (Institut Balear de l'Habitatge) ha de comprovar d'ofici que la fiança s'ha dipositat.

- La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 600 euros.

- Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual a l'habitatge llogat han de tenir la nacionalitat espanyola, d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir la residènci legal a l'estat espanyol.

- Els ingressos de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permenanent al'habitatge llogat, constin o no com a titulars del contracte, han de ser inferiors al límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència o, excepcionalment, tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (22.365 euros màxim).

 

Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç