INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Presentació del Catàleg de béns immobles del municipi
 \N

02/12/2000

batlia

Dimarts, 10 de desembre, va tenir lloc, a la sala d'actes de la Residència de Persones Majors, la presentació del Catàleg de béns immobles del municipi. Aquest catàleg serà un instrument molt important de cara la conservació del poble. A l'acte, que va congregar un bon grapat de persones interessades en el patrimoni, hi assistiren el batle d'Artà, Montserrat Santandreu; la presidenta de la Comissió de Cultura del Consell de Mallorca, Maria Antònia Vadell; el cap de servei de Patrimoni Cultural, Guillem Daviu, i dos dels tècnics redactors del catàleg, Gabriel Ordinas i Maria del Mar Gaita.El batle va comentar els continguts del catàleg i la seva importància. De fet, la fase d'exposició pública s'allargarà un mes més (fins el 24 de gener) perquè tots els ciutadans tinguin accés en aquesta documentació i hi puguin fer les al·legacions que trobin pertinents. D'altra banda, Maria Antònia Vadell va explicar que Artà és el primer municipi que té un catàleg d'aquestes característiques aprovat. "Hi ha municipis grans, com ara Palma, Inca, Manacor o Calvià que ho ha fet ells mateixos perquè tenen mitjans suficients per fer-ho. El Consell ha volgut donar l'oportunitat a municipis petits d'elaborar aquesta eina de treball. Artà ha estat el primer en acabar aquesta tasca. A partir d'ara, si un municipi vol fer una revisió de normes urbanístiques haurà d'aportar el catàleg". La consellera va donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta catalogació, tant els treballadors del Consell com persones vinculades amb Artà que tenen coneixements de l'entorn i del mitjà.

Gabriel Ordinas i Maria del Mar Gaita mostraren el catàleg, que recull quatre-centes quaranta fitxes, la meitat de les quals afecten immobles urbans, i l'altra meitat es reparteix entre immobles ubicats a la zona rural i jaciments arqueològics.

Segons els responsables de la catalogació, Artà destaca per la conservació del conjunt del patrimoni urbà, amb exemples de gran interès, tant pel que fa a l'arquitectura popular com a les construccions amb un aire més senyorial. El conjunt arquitectònic del poble presenta una imatge bastant unitària marcada per l'estètica pròpia dels segles XIX i XX, que utilitza l'estucat amb decoració de faixes i altres motius que s'insinuen de manera simple. Per això, precisament, una de les recomanacions que es desprenen de l'estudi és la prevenció de la moda abusiva de gratar les façanes per cercar la pedra vista.

Quant al patrimoni rural, Artà compta amb una gamma d'edificis rurals molt rica, que va des de les grans possessions fins a simples galeres de pedra en sec. A Artà, es poden trobar molins de vent, molins d'aigua i molins de sang, cosa que no es dóna sempre en el paisatge rural de Mallorca. Elements interessants de la catalogació són també les tafones i l'estil d'algunes construccions ferroviàries, molt enginyoses i que tal volta permetrien la seva reutilització quan torni el tren a Artà.

La tasca de catalogació que ha realitzat el Consell s'emmarca dins el Pla de conservació preventiva, on s'inclouen tots els edificis amb un valor històric que restaran protegits davant futures reformes per evitar que desapareguin o es modifiquin alterant substancialment la seva fisonomia i estructura originals.

Tots els immobles catalogats s'han fitxat en cinc categories. La categoria A és equiparable a un Bé d'Interès Cultural i cal ressenyar que tots els immobles que tenguin una torre adquireixen automàticament aquesta catalogació. Aquests immobles tendran un grau de protecció molt elevat i no tan sols se n'ha de respectar la façana sinó també les parts més nobles de la casa. D'aquesta categoria se n'han catalogat 116 i pertanyen, gairebé tots, a les classificacions patrimonials arqueològiques i militars.

La categoria B inclou els béns immobles amb notable valor patrimonial actualment no declarats o incoats com a Bé d'Interès Cultural, tot i que siguin susceptibles de ser declarats Bé d'Interès Cultural o Bé Catalogat. La seva protecció haurà de ser integral i es farà extensiva als interiors. Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. S'hauran de respectar les característiques formals i estilístiques del bé i no es permetrà cap intervenció que les alteri. Hi ha tretze fitxes amb aquesta catalogació.

Els béns immobles que estan catalogats amb la categoria C tenen una protecció total, ja que la desaparició d'una de les seves parts desvirtuaria o minvaria la comprensió global del conjunt. La protecció, integral, es farà extensiva als interiors i als possibles elements no especificats a la fitxa de catalogació.Se n'han realitzat 180 fitxes.

En la categoria D s'inclouen béns immobles que presentin notables valors històrics, arquitectònics i culturals, però no en la seva globalitat, sinó en parts puntuals (façana, dependències concretes,...). La seva protecció serà integral en les parts catalogades. Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en les parts catalogades. Es permetran les actuacions de reestructuració i ampliació a la resta de l'immoble, sempre que no alterin el bé i siguin compatibles amb els elements catalogats. D'aquesta categoria hi ha un centenar de fitxes.

En darrer lloc, els catalogats com a E, tan sols tres, inclouen béns immobles que presenten notables valors històrics, arquitectònics i culturals (per exemple, una finestra, un portal, un arc...). La protecció de l'element catalogat haurà de ser total, però no afectarà a la resta de l'immoble. Les actuacions permeses seran les de consolidació, conservació, restauració i rehabilitació de l'element catalogat