INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'ajuntament aprova el catàleg de béns immobles del municipi
 S'han catalogat 440 béns de valor cultural, la meitat dins el nuclis urbans i la resta a la zona rural

01/11/2002

Batlia

El ple que es va celebrar dia 30 d'octubre va aprovar per unanimitat l'aprovació inicial del Catàleg de Béns Patrimonials del municipi. Així, Artà, després de Llucmajor, serà el segon municipi mallorquí que aprovarà el catàleg de béns immobles de valor cultural, una eina elaborada pels tècnics dels serveis de Patrimoni del Consell de Mallorca amb la col·laboració dels tècnics municipals i de diverses persones d'Artà, enteses en aquesta matèria i coneixedores del nostre terme municipal. La confecció d'aquest catàleg respon a la necessitat legal d'incloure aquesta informació en el planejament urbanístic del municipi, actualment en procés de revisió.

En total, el catàleg recull quatre-centes quaranta fitxes, la meitat de les quals afecten immobles urbans, i l'altra meitat entre reparteix entre immobles ubicats a la zona rural i jaciments arqueològics.

Segons els responsables de la catalogació, Artà destaca per la conservació del conjunt del patrimoni urbà, amb exemples de gran interès, tant pel que fa a l'arquitectura popular com a les construccions amb un aire més senyorial. El conjunt arquitectònic del poble presenta una imatge bastant unitària marcada per l'estètica pròpia dels segles XIX i XX, que utilitza l'estucat amb decoració de faixes i altres motius que s'insinuen de manera simple. Per això, precisament, una de les recomanacions que es desprenen de l'estudi és la prevenció de la moda abusiva de gratar les façanes per cercar la pedra vista.

Quant al patrimoni rural, Artà compta amb una gamma d'edificis rurals molt rica, que va des de les grans possessions fins a simples galeres de pedra en sec. A Artà, es poden trobar molins de vent, molins d'aigua i molins de sang, cosa que no es dóna sempre en el paisatge rural de Mallorca. Elements interessants de la catalogació són també les tafones i l'estil d'algunes construccions ferroviàries, molt enginyoses i que tal volta permetrien la seva reutilització quan torni el tren a Artà.

La tasca de catalogació que ha realitzat el Consell s'emmarca dins el Pla de conservació preventiva, on s'inclouen tots els edificis amb un valor històric que restaran protegits davant futures reformes per evitar que desapareguin o es modifiquin alterant substancialment la seva fisonomia i estructura originals.

Tots els immobles catalogats s'han fitxat en cinc categories. La categoria A és equiparable a un Bé d'Interès Cultural i cal ressenyar que tots els immobles que tenguin una torre adquireixen automàticament aquesta catalogació. Aquests immobles tendran un grau de protecció molt elevat i no tan sols se n'ha de respectar la façana sinó també les parts més nobles de la casa. D'aquesta categoria se n'han catalogat 116 i pertanyen, gairebé tots, a les classificacions patrimonials arqueològiques i militars.

La categoria B inclou els béns immobles amb notable valor patrimonial actualment no declarats o incoats com a Bé d'Interès Cultural, tot i que siguin susceptibles de ser declarats Bé d'Interès Cultural o Bé Catalogat. La seva protecció haurà de ser integral i es farà extensiva als interiors. Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. S'hauran de respectar les característiques formals i estilístiques del bé i no es permetrà cap intervenció que les alteri. Hi ha tretze fitxes amb aquesta catalogació.

Els béns immobles que estan catalogats amb la categoria C tenen una protecció total, ja que la desaparició d'una de les seves parts desvirtuaria o minvaria la comprensió global del conjunt. La protecció, integral, es farà extensiva als interiors i als possibles elements no especificats a la fitxa de catalogació.Se n'han realitzat 180 fitxes.

En la categoria D s'inclouen béns immobles que presentin notables valors històrics, arquitectònics i culturals, però no en la seva globalitat, sinó en parts puntuals (façana, dependències concretes,...). La seva protecció serà integral en les parts catalogades. Les actuacions permeses seran les de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en les parts catalogades. Es permetran les actuacions de reestructuració i ampliació a la resta de l'immoble, sempre que no alterin el bé i siguin compatibles amb els elements catalogats. D'aquesta categoria hi ha un centenar de fitxes.

En darrer lloc, els catalogats com a E, tan sols tres, inclouen béns immobles que presenten notables valors històrics, arquitectònics i culturals (per exemple, una finestra, un portal, un arc...). La protecció de l'element catalogat haurà de ser total, però no afectarà a la resta de l'immoble. Les actuacions permeses seran les de consolidació, conservació, restauració i rehabilitació de l'element catalogat.

Un cop aprovat inicialment el catàleg, l'ajuntament el sotmetrà a exposició pública a les mateixes dependències municipals durant el termini d'un mes. També està previst, durant aquesta exposició, una reunió informativa per explicar la conveniència del catàleg, els criteris amb què s'ha elaborat i el valor dels immobles que s'hi inclouen i que han motivat la seva catalogació.