INICI
  TransparŔncia
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participaciˇ ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  TelŔfons i adreces
  Organitzaciˇ
  Grups polÝtics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'ArtÓ

Enllaš a incidŔncies

Enllaš a pla d'acciˇEnllaš a entitats ciutadanes
Enllaš a entitats esportives

Enllaš a biblioteca

Enllaš al Teatre d'ArtÓ
Enllaš a la RÓdio Municipal d'ArtÓ

 Factura Electr˛nica. Dia 15 de gener comenša la facturaciˇ electr˛nica
 

02/01/2015


           El Congrés dels Diputats de l’Estat ha aprovat la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector públic, amb la qual s’obliga a les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a expedir i remetre la factura només en format electrònic i a la seva presentació a través d’un punt únic telemàtic d’entrada a partir del dia 15 de gener del 2015.

Amb motiu d’aquest canvi normatiu, i amb la voluntat d'acostar-nos a les noves formes de relació que utilitzen les tecnologies i els procediments de la administració electrònica, l’Ajuntament d’Artà vol posar a la vostra disposició diferents eines per ajudar-vos a posar en pràctica aquest nou procediment.

 

Què es una factura electrònica?

 

Una factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper.

 

És l'equivalent funcional de la factura en paper, que es transmet des l'expedidor al destinatari per mitjans telemàtics.

 

En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per llei a qualsevol factura, que es pot transmetre per mitjans telemàtics (d'un ordinador a un altre) i que posseeix unes característiques que asseguren la seva autenticitat i integritat.

 

Una factura electrònica té un valor legal idèntic al de la factura en paper sempre que compleixi les següents condicions:

 

•    Contenir la informació legalment exigida.

•    Estar firmada mitjançant un certificat electrònic, en vigor i admès per l'Agència Estatal d'Administració Tributaria.

•    Enviar al destinatari per mitjans electrònics (bústia d'entrada de factures FACe).

 

Qualsevol document electrònic que contingui la mateixa informació legalment exigida a la factura de paper i que estigui signada electrònicament mitjançant un certificat reconegut, és una factura electrònica legal.

 

Perquè tingui validesa legal i fiscal plenes, la factura electrònica ha d'estar signada electrònicament per l'emissor de la mateixa. La signatura electrònica de la factura permet comprovar i garantir la seva integritat i autenticitat així com el no repudi per part de l'emissor.

 

No és una factura electrònica vàlida:

•    si no està signada electrònicament o

•    si no conté tota la informació legalment exigida o

•    si no està en un format llegible i acceptat pel receptor.

 

Com facturar electrònicament a l'Ajuntament?

 

Per crear la vostra factura electrònica, disposeu de diverses alternatives ofertes per programes de comptabilitat, entitats bancàries i organismes oficials.

 

Si no disposeu de programari propi, podeu utilitzar el sistema que el Ministeri posa a la vostra disposició per a generar factures en format Facturae en el portal www.facturae.es

 

Si voleu ampliar informació sobre el format de factura electrònica Facturae, visiteu la web http://www.facturae.gob.es .

 

Enviament de la factura a través del punt general d'entrada

 

Un punt general d'entrada de factures electròniques és una finestreta electrònica única d'entrada de totes les factures electròniques dirigides a una determinada administració (Administració General de l'Estat, Comunitat Autònoma o entitat local).

 

Les factures electròniques adreçades a l'ajuntament s’envien a través d’internet al FACe.

 www.facturae.gob.es/face/Paginas/FACE.aspx 

 

L'enviament de la factura electrònica es realitzarà a través d'Internet. Els mètodes més habituals són:

•    A través del portal web del punt general d'entrada de les factures electròniques.

•    Mitjançant la connexió automàtica entre el programa informàtic o el servei de facturació electrònica i el punt general d'entrada de les factures electròniques.

 

Els punts generals d'entrada de factures electròniques, a part de facilitar l'enviament de factures, us permetran conèixer l'estat de tramitació de les seves factures.

 

Molt important: l'enviament de la factura electrònica al punt general d'entrada produirà el seu registre automàtic en un registre electrònic administratiu, satisfent així l'obligació que totes les factures dirigides a les AA.PP. hagin de registrar-se en un registre administratiu.

 

 

Avantatges de la factura electrònica

 

Per a l'empresa, autònom o professional:

 

•    Eliminació de tots els costos, directes i indirectes, vinculats a l'emissió de factures impreses (paper, sobres, impressió, segells, manipulat, arxiu, etc.).

•    Eficàcia i immediatesa si s'envia per mitjans telemàtics, evitant retards i possibles pèrdues de la correspondència postal. Minimització dels errors de manipulació.

•    Simplificació de la gestió i seguretat en el sistema comptable de l'empresa.

•    Reducció en el temps de tramitació i abonament de les factures.

•    Es disposa amb antelació de l'acceptació de les seves factures, el que permet planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.

 

Per a l'Ajuntament:

•    Eliminació del manipulat de les factures impreses.

•    Reducció dels costos de gestió de les factures registrades.

•    Automatització del registre i tramitació de les factura en el sistema de gestió econòmic-financera.

•    Control absolut de l'estat de tramitació de les factures. Més transparència i capacitat d'auditoria i inspecció.

•    Eliminació de la necessitat de conservar les factures impreses durant el període legal al poder conservar en el format electrònic original.

 

Enllaços de la factura electrònica

 

http://www.facturae.es

 

http://www.facturae.gob.es

 

http://www.facturae.gob.es/face/Paginas/FACE.aspx

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/Facturacion_Electronica.shtml

 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx

 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face#.VIAqQ9KG8UM

 

 

Codis de l'Ajuntament d’Artà per factura electrònica

 

Òrgan gestor: L01070064

 

Unitat tramitadora: L01070064

 

Oficina comptable: L01070064

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en contactar amb el departament d’intervenció.

 

Telèfon: 971 82 95 95 Extensió: 205, 223, 222 o 224

https://arta.face.gob.es/#/es

https://www.youtube.com/watch?v=mN5Kx091YQk