INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Sol·licitud per accedir al Viver d’Empreses
Sol·licitud per vendre als mercats d'abastament
Declaració responsable per demanar la bonificació per la condició de família nombrosa en relació a l'IBI
Sol·licitud d'ajornament o fraccionament (deute fins a 30.000 €) i declaració responsable de situació economicofinancera
Declaració per a la liquidació sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana i declaració cadastral d'alteració de la titularitat i variació de la quota de participació als béns immobles
Comunicació prèvia d'execució d'obres
Sol·licitud d'adhesió al programa ITR
Sol·licitud per obtenir permís per distribuir propaganda en el terme municipal d’Artà
Ordre de domiciliació bancària (per domiciliar els rebuts a una entitat bancària, s’ha d’omplir aquest document i presentar-lo a l'Ajuntament. Es poden domiciliar molts d'impostos: aigua, fems, vehicles, IBI, IAE, etc.)
Declaració responsable per demanar l'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud per acampar a les Cases Quarter de Betlem (Aquest imprès s'ha de presentar, com a mínim, una setmana abans.)
Sol·licitud per vendre al mercat segona mà
SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIAPER COBRIR, PER CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU I PER CREAR UNA BORSA DE FEINA
Sol·licitud de gual permanent
Bases borsa treballadors/es socials
treballadors/es socials convocatòria 2017
Llicència d'obres
Si heu de fer obres, tant si són obres majors com menors, necessitau omplir aquest document i presentar-lo, juntament amb la resta de documentació que s'especifica a la secció de documentació, a l'Ajuntament.
Maquina desbrossadora
Aquest document serveix per comunicar a l'Ajuntament.
Queixes i anomalies
Aquest document serveix per comunicar a l'Ajuntament o a la Policia Local qualsevol queixa, problema amb els veïns, anomalia a la via pública (senyals, clots, etc.)
Sol·licituds
Les sol·licituds són uns documents que serveixen pràcticament per a tot: sol·licituds, queixes, permisos, certificats en general, sol·licituds d'aigües i de clavegueram, en general.