INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Ordenances fiscals/ORDENANCES 2015/

01-Impost sobre béns immobles IBI

02-Impost sobre vehicles de tracció mecànica

03-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

04-Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

05-Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

06-Taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions

07-Taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans

08-Taxa per utilització de plaques, patents i distintius amb l'escut del municipi

09-Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública

10-Taxa del Cementeri Municipal i serveis funeraris

11-Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer

12-Taxa per expedició de documents administratius

13-Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, indústries ambulants i rodatge cinematogràfic

14-Taxa per l'obetura de rases en terrenys d'ús públic i remoció de paviment

15-Taxa per entrada de vehicles per les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu

16-Taxa per la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d'ús públic

17-Taxa per llocs de venda al mercat d'abastament

18-Taxa per l'ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues

19-Taxa per rodatge i arrossegament de vehicles

20-Taxa per vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin

21-Taxa per subministrament d'aigua

22-Taxa pel servei d'escorxador

23-Taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat

24-Taxa pel servei de la Residència de Persones Majors

25-Taxa pels serveis esportius

26-Taxa pel servei del Centre de Dia

28-Taxa per aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics amb accés directe des de la via pública

29-Taxa per la prestació de serveis assistencials

30-Taxa per centre de recollida d'animals

31-Preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals

33-Taxa de la gestió dels residus de la construcció i demolició

34-Taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic local

35-Taxa per la prestació del servei de clavegueram

36-Taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil

38-Taxa pels serveis de l'Escola d'Adults

39-Taxa pels serveis de l'Escola de Música

40-Taxa per la concessió de llicències i pel control de la publicitat comercial directa

41-Preu públic per utilitzar la marca D'Artà