Segueix-nos
Index de contingut
La Batlia

Bartomeu Gili Nadal (PI), nascut a Artà l’any 1971 i llicenciat en Ciències Econòmiques (especialitat en empresa turística), va ser elegit batle en el Ple de constitució del nou consistori (legislatura 2015-2019) que es va dur a terme dia 13 de juny de 2015.

És regidor de l’Ajuntament d’Artà des del 2007. Durant la legislatura 2007-2011 va ser regidor d’Interior i Turisme. Llavors, a la legislatura 2011-2015, va ser tinent de batle de Promoció Econòmica, Cultura i Patrimoni fins al 8 de maig de 2014, data en què va ser investit batle fins a finals de legislatura.

Actualment, a més de la Batlia, el seu àmbit d’actuació municipal inclou les àrees d’hisenda, promoció econòmica, seguretat ciutadana, interior, personal i festes.

Els tinents i les tinentes de batle

Els tinents i les tinentes de batle existeixen a tots els ajuntaments i són nomenats pel batle d’entre els membres de la Junta de Govern Local. Val a dir, també, que la condició de tinent de batle es pot perdre per cessament, per renúncia expressa i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. La seva funció és substituir el batle, per ordre de nomenament, en els casos d’absència, vacances o malaltia. 

Actualment, els tinents de batle designats són els següents: 
 

- Primer tinent de batle: Manuel Galán Massanet

- Segona tinenta de batle: Ana María Comas Delgado

- Tercer tinent de batle: Manuel Rocha Barrientos

- Quart tinent de batle: Onofre Serra Vila

El Ple

El Ple és l’òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit pel batle. És un òrgan municipal d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.
La corporació municipal resultant de les darreres eleccions municipals es va constituir en la sessió extraordinària de dia 13 de juny de 2015. El consistori artanenc està format per tretze membres i està constituït per cinc grups municipals.
La composició actual del Ple de l’Ajuntament d’Artà és la següent:

Equip de Govern

PI:

Bartomeu Gili Nadal

Maria Antònia Sureda Martí

Manuel Rocha Barrientos

PSOE:

Manuel Galán Massanet

Maria Paula Ginard Vílchez

Onofre Serra Vila

AA:

Ana María Comas Delgado

Oposició

UIA:

Jaume Alzamora Riera

Magdalena Maria Fernández

Immaculada Moreno

Assumpció Santandreu Ginard

Amalio Arnandis Puig

PP:

Juan Lliteras Espinosa


De conformitat amb l’acord adoptat en la sessió de 2 de juliol de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Artà es reuneix en sessió ordinària el darrer dilluns de cada mes (excepte els mesos d’agost i desembre), a les 20 h de maig a setembre i a les 18 h d’octubre a abril.

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada pel batle i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per la Batlia. Al BOIB de 27 de juny de 2015 es publica el Decret de Batlia mitjançant el qual es nomenen els regidors i regidores que la integren, que són els següents: 
 

- Bartomeu Gili Nadal, president

- Manuel Galán Massanet, 1r tinent de batle

- Ana María Comas Delgado, 2a tinenta de batle

- Manuel Rocha Barrientos, 3r tinent de batle

- Onofre Serra Vila, 4t tinent de batle


Així mateix, al mateix Decret també es relacionen les atribucions que té assignades la JGL, que són les següents: 

1. L’assistència al batle en l’exercici de les seves atribucions. 

2. Les atribucions que el batle o qualque òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. 

3. Les atribucions que aquesta Batlia, de forma expressa, delega i que s’enumeren a continuació: 

a) Representar l’Ajuntament (art. 21.1.b de la LBRL).
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals (art. 21.1.d de la LBRL).
c) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de feina, i distribuir les retribucions complementàries no fixes i periòdiques (art. 21.1.g de la LBRL).
d) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (art. 21.1.j LBRL).
e) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, incloses les de caràcter pluriennal quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada (art. 21.1.ñ de la LBRL).
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstes en el pressupost (art, 21.1.o de la LBRL).
g) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia assenyalats en els següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic que la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost (art. 21.1.p de la LBRL).
h) L’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local (art. 21.1.q de la LBRL).
i) Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords de l’Ajuntament (art. 21.1.r de laLBRL).
j) Les restants que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals(art. 21.1.s de la LBRL).
k) Les competències que li delegui el Ple de l’Ajuntament.D’altra banda, a un altre decret, publicat també al BOIB de 27 de juny de 2015, s’estableix que les sessions ordinàries de la JGL han de tenir lloc setmanalment, cada dimecres a les 12.30 h.

Tornar a d'alt