Segueix-nos
Disciplina urbanística
Regidoria responsable:
Urbanisme i obres públiques (Manolo Galán)
Contacte:

jmservera@arta.cat

971829595

Horari d'atenció:

Consultes generals: de dilluns a divendres,de 9 h a 14 h

Cites i telefonades a l’assessor jurídic: dimarts i divendres, de 9 h a 14 h

Cites i telefonades a l’arquitecta tècnica: dimarts i dijous, de 9.30 h a  14 h

Personal tècnic responsable:

Pere Joan Oliver, assessor jurídic

Petra Miquel, arquitecta tècnica

Nicolau Obrador, zelador municipal

Joana Maria Servera, auxiliar administrativa

L'Ajuntament té les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl urbà. Aquestes inclouen la vigilància de les obres per a què s’executin amb la llicència o la comunicació prèvia corresponents, la imposició de sanció en cas d’incompliment i les actuacions pertinents per a la restitució de la realitat física alterada per obres il·legals.

Pel que fa al sòl rústic, des de l’1 de gener de 2016 està en vigor un conveni de delegació de competències en matèria de disciplina urbanística a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (ADU). Per aquest conveni, aquestes competències estan delegades a l’ADU, sense perjudici de les tasques de vigilància i col·laboració amb l’ADU que encara corresponen a l’Ajuntament d’Artà.

On som:

Segona planta de l'edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5)

Tornar a d'alt